Ilgametę darbo patirtį turinti mokytoja apie elgesį prieš egzaminus: visa tai – nesąmonė

Baigiamųjų klasių moksleiviams ir būsimiems studentams pavasaris yra nerimo prieš egzaminus metas. Kasmet mokinių išgyvenimus matanti Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Dainora Eigminienė mokykloje dirba jau 30 metų, tad stresą išgyvenantiems jauniems žmonėms turi ką patarti. Skaityti toliau: Ilgametę darbo patirtį turinti mokytoja apie elgesį prieš egzaminus: visa tai – nesąmonė

Mindaugas Kvietkauskas. Laisvųjų menų likimas

Krokuvoje, vienoje senamiesčio kavinėje, menančioje dar Austrijos imperijos laikų tradicijas, susėdame pakalbėti su literatūros profesoriumi Aleksandru Fiutu. Jis – visame pasaulyje žymus lenkų poezijos tyrėjas, „Maištingo Czesławo Miłoszo autoportreto“ – klasika tapusios pokalbių knygos – autorius, Jogailos universiteto polonistikos autoritetas. Gyva kultūros legenda.
Skaityti toliau: Mindaugas Kvietkauskas. Laisvųjų menų likimas

Laura Verbickaitė. Kelionė su Apučiu

Žmogus ėjo toliau, jau paliko savo gimtuosius namus ir ganyklą, kurioj lakstė Jūra. Ganyklos dabar nebebuvo, nebuvo jo namų, daržinės, prie kurios galo ankstyvą pavasarį šaldavo širdis iš laimės, kai ant lentos atbrailos pamatydavo tupinčią katę ir kylant į viršų mirgančią šilumą. Pastovėdamas vidury tylių laukų, žmogus traukė toliau, kur žinojo tekant upę ir blizgant gelžkelį. Nakties ramybė, neapsakoma tyla kiek baugino; buvo neramu, kad čia, jau toli nuo buvusių jo namų, po kojomis dunksėjo lyg ir svetima žemė, bedvasė, gal čia niekada nieko ir nebuvo, tiktai miglota prisiminimų linija, kai vaikas žvelgdavo pro langą į tą pusę ir kai rodydavosi, kad tenai, toli, yra jo pažadėtoji žemė.(1)
Skaityti toliau: Laura Verbickaitė. Kelionė su Apučiu

Audrius Musteikis. Lietuvių kalba kaip fronto linija

Ko­dėl vals­ty­bė ga­lė­tų ne­no­rė­ti stip­rin­ti ins­ti­tu­ci­jos, su­tvir­ti­nan­čios mū­sų kal­bą? Ko­dėl tu­rė­tų at­si­sa­ky­ti iš­sau­go­ti kla­si­ki­nį da­ri­nį, ti­rian­tį ar­cha­jiš­ką­ją lie­tu­vių kal­bą: nuo­sek­liai, nuo­dug­niai, stra­te­giš­kai?
Pir­mo­ji min­tis, pir­ma reak­ci­ja, ta nuo­šir­džiau­sio­ji, – su­glu­mi­mas: ne­ži­nau. Ne­ži­nia, ne­aiš­ku, ko­dėl bū­tų ga­li­ma ši­to ne­no­rė­ti. Kur mo­ty­vai, ko­kie ar­gu­men­tai, ar  iš vi­so ga­li to­kių bū­ti?
Skaityti toliau: Audrius Musteikis. Lietuvių kalba kaip fronto linija

Irena Balčiūnienė. Baltasis banginis plaukia į Lietuvą

Nedaug tėra tokios apimties knygų kaip XIX a. amerikiečių rašytojo Hermano Melville’io romanas „Mobis Dikas, arba banginis“ (1851), kurios, sukomponuotos iš įvairios ir prieštaringos medžiagos, pasižymėtų tokiu vaizduojamo pasaulio vientisumu bei įtikinamumu. Maža tėra didžiųjų romanų, kurie, disponuodami be galo konkrečia, proziška medžiaga, tuo pat metu būtų tokie poetiški kalbine raiška ir vidine prigimtimi.
Skaityti toliau: Irena Balčiūnienė. Baltasis banginis plaukia į Lietuvą

Ruošiantis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui – vaizdo pamokos abiturientams

Lietuvos abiturientai jau pradėjo brandos egzaminų sesiją. Artėjant vienam svarbiausių – lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui, vyksiančiam gegužės 28 dieną, Kazimiero Simonavičiaus universitetas drauge su Lietuvių kalbos institutu pristato abiturientams skirtą vaizdo pamokų ciklą „Draugauk su lietuvių kalba“.
Skaityti toliau: Ruošiantis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui – vaizdo pamokos abiturientams

Pamokų ciklas „Draugauk su lietuvių kalba“

Pagrindinis vaizdo pamokų tikslas – glausta ir patrauklia forma padėti mokiniams sutvirtinti rašytinės kalbos įgūdžius, kad jie įgautų daugiau pasitikėjimo savo jėgomis, laikydami lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą raštu.
Pamokas veda dr. Aurelija Tamulionienė ir kalbininkė Solvita Labanauskienė.
Skaityti toliau: Pamokų ciklas „Draugauk su lietuvių kalba“