Aktuali informacija

Atsižvelgiant į tai, kad 2016 m. lapkričio 25 dieną sušauktame visuotiniame Lituanistų sambūrio susirinkime dalyvavo tik 45 nariai, o tai nesudaro pusės visų Sambūrio narių, remiantis „Lituanistų sambūrio“ įstatais, patvirtintais 2010 balandžio 26 d., ir valdybos 2016-12-29 dienos nutarimu kviečiamas pakartotinis  visuotinis Lituanistų sambūrio susirinkimas.

Pakartotinis visuotinis Lituanistų sambūrio susirinkimas šaukiamas sausio 4 dieną, trečiadienį, 18 valandą Filologijos fakulteto K. Būgos auditorijoje.

Darbotvarkėje: Valdybos pirmininkės metų darbų ataskaitos patvirtinimas. Finansinės ataskaitos tvirtinimas. Valdybos rinkimai.

Išrašas iš „Lituanistų sambūrio“ įstatų:

5.1.3. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio, bet ne anksčiau kaip po 5 kalendorinių dienų nuo neįvykusio visuotinio narių susirinkimo turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvauja narių. Apie pakartotinį visuotinį narių susirinkimą Asociacijos nariai turi būti informuojami ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki pakartotinio visuotinio narių susirinkimo šių Įstatų 5.2 punkte nustatyta tvarka.

Prašom pagalvoti iš anksto, kokius kandidatus susirinkime rinksite į valdybą. Siūloma iš  buvusios valdybos narių ir lapkričio 25 dieną pasiūlytų naujų kandidatų rinkti 11 naujos valdybos narių.

Iki šiol dirbusi valdyba: Kęstutis Bredelis, Vilija Dailidienė, Dainora Eigminienė, Martynas Jonuška, Mindaugas Kvietkauskas, Darius Kuolys, Dangira Nefienė, Antanas Smetona, Regimantas Tamošaitis, Saulius Vasiliauskas, Jolanta Zabarskaitė.

Lapkričio 25 dieną susirinkime dalyvavę nariai pasiūlė šiuos kandidatus į valdybą: Oną Avižinienę, Dainą Balčienę, Ritą Černiauskienę, Jurgą Dzikaitę, Jūratę Galinauskienę, Kęstutį Subačių.

 

Lauksime Jūsų atvykstant –
„Lituanistų sambūrio“ valdyba