Asociacija „Lituanistų sambūris“ – projekto „Kuriame respubliką“ partneris

Projektas „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“

Projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-006

Projekto vykdymo pradžia – 2012-03-26
Projekto vykdymo pabaiga – 2014-09-26
Projekto įgyvendinimo trukmė – 30 mėn.
Paramos suma iš viso – 4.000.000 Lt

Projektą įgyvendina – Pilietinės visuomenės institutas.

Projekto partneriai: Ateitininkų federacija, VšĮ „Mes Darom“, Istorijos mokytojų asociacija, Lietuvos gimnazijų asociacija, Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacija, Lietuvos kolegijų direktorių konferencija, Lietuvos moksleivių sąjunga, Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, asociacija „Lituanistų sambūris“, Všį „Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras“, Švietimo centrų darbuotojų asociacija, „Transparency International“ Lietuvos skyrius, Vilniaus bendruomenių asociacija. Prie projekto aktyviai prisijungė Rokiškio, Jonavos ir kitų savivaldybių jaunimo organizacijos „Apskritieji stalai“.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sutelkti mokyklų bei vietos bendruomenėse slypintį pilietinį potencialą ir nukreipti jį demokratinės respublikos kūrimui. Jo metu mokyklos ir vietos bendruomenės bus mokomos veikti kaip mažosios respublikos – kaip savarankiškos, demokratiškai bendrus reikalus tvarkančios laisvų ir atsakingų žmonių bendrijos. Teisės, viešosios politikos, nevyriausybinių organizacijų veiklos, viešųjų ryšių ir kitų ekspertų padedamos jos identifikuos opiausias savo, vietos bei viso krašto problemas ir, pasiremdamos projektų įgyvendinimo metodu, mokysis jas praktiškai spręsti. Konkretūs bendruomenių projektai aprėps tokius viešosios politikos klausimus kaip emigracija, korupcija, skurdas, valdžios viešumas ir skaidrumas, aplinkosauga ir paveldosauga, tautinis ir pilietinis jaunimo bei visos visuomenės ugdymas ir kt. Šie klausimai bus nagrinėjami ir jų sprendimų ieškoma veikiant mokyklos, seniūnijos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmeniu.

Projekto veiklos:

 • Remiantis regioninio reprezentavimo principu atrenkami projekto dalyviai: po vieną – dvi pagrindines mokyklas ir po vieną – dvi gimnazijas kiekvienoje savivaldybėje bei dešimt kolegijų.
 • Atliekami pilietinio ugdymo būklės bei jaunimo ir mokytojų pilietinės galios tyrimai: išanalizuojami jau įgyvendinti šio pobūdžio tyrimai, identifikuojamos jų spragos, atliekama mokyklų bendruomenių ir vietos bendruomenių apklausa.
 • Parengiamos mokymo metodikos ir programos: ekspertai jas sudaro bendradarbiaudami su projekto partneriais ir dalyviais.
 • Vykdomi mokymai: ekspertams konsultuojant rengiami ir įgyvendinami pilietinės veiklos projektai, sprendžiantys mokyklos ir vietos bendruomenėms opias bei visai visuomenei rūpimas problemas; projektams rengti pasitelkiamos kūrybinės dirbtuvės, kūrybinės laboratorijos, kuriose kartu dirba moksleiviai, nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių lyderiai, mokytojai, studentai, švietimo centrų ir savivaldybių darbuotojai, ekspertai.
 • Sėkmingi vietos projektai, nacionalinio projekto „Darom“ patirtimi remiantis, paverčiami nacionalinėmis iniciatyvomis ir įgyvendinami visoje Lietuvoje. Žiniasklaidos ir socialinės reklamos pagalba jie išsamiai pristatomi krašto visuomenei.
 • Projekto pabaigoje atliekamas išplėstinis Pilietinės galios indekso tyrimas: įvertinami jaunimo, mokytojų ir visuomenės pilietinės galios pokyčiai.
 • Projekto veikla ekspertų apibendrinama, pateikiami ilgalaikiai jos rezultatai: parengiama metodinė medžiaga pilietiniam ugdymui bendrojo lavinimo mokyklose, atnaujinamos ir pilietinio veikimo mokymo moduliais papildomos mokytojų rengimo bei kvalifikacijos tobulinimo programos, pristatomos rekomendacijos viešajai politikai.
 • Visą projekto laikotarpį vykdoma pasiektų rezultatų sklaida.

 

APIE PROJEKO VYKDYTOJĄ: 

Pilietinės visuomenės institutas – projekto iniciatorius ir vykdytojas.

Instituto veiklos tikslai:

 • stiprinti pilietinę visuomenę, aktyviai prisidėti diegiant ir įtvirtinant demokratines bei pilietines vertybes;
 • teikti visuomenei objektyvią ir patikimą su viešąja politika susijusią informaciją;
 • tvirtinti ir ginti viešajame gyvenime pilietinės visuomenės idėją bei principus;
 • padėti piliečiams sąmoningai ir aktyviai dalyvauti viešojoje veikloje, naudotis savo pilietinėms laisvėms ir teisėmis.

Veiklos uždaviniai:

 • stebėti, analizuoti ir prognozuoti pilietinės visuomenės raidos tendencijas;
 • atskleisti bei slopinti pilietinei visuomenei neigiamą įtaką darančius veiksnius;
 • diegti politinės kultūros, grindžiamos pagarba pilietinei visuomenei, standartus ir procedūras;
 • inicijuoti diskusijas dėl tolesnių Lietuvos strateginių prioritetų ir viešosios politikos gairių;
 • skatinti kritinio, argumentuoto ir analitinio diskurso įsitvirtinimą viešajame Lietuvos gyvenime;
 • skatinti pilietinio sąmoningumo, aktyvumo ir visuomeninio asocijavimosi įgūdžius.

Institutas veikia šiomis kryptimis:

Skatina pilietines iniciatyvas ir stiprina visuomenės pilietiškumą:

 • siekia partnerystės tarp mokslininkų, politikų, verslo atstovų, žiniasklaidos, nevyriausybinių organizacijų, vietos bendruomenių, tarp skirtingų interesų grupių;
 • įtakoja įstatymų leidybos ir politinius sprendimus, vykdydamas atskirų teisės aktų bei viešosios politikos sričių analizę ir teikdamas ta analize pagrįstus siūlymus;
 • kaupia pilietinės visuomenės plėtros patirtį.

Analizuoja viešąją politiką:

 • stebi, analizuoja ir tiria Lietuvos viešąją politiką bei politinę kultūrą; ieško naujų eurointegracijos galimybių ir pristato jas visuomenei;
 • vertina geriausios praktikos Europoje ir pasaulyje pavyzdžius bei jų tinkamumą Lietuvai;
 • atlieka lyginamuosius pokomunistinių šalių tyrimus;
 • analizuoja globalizacijos iššūkius pilietinei visuomenei.

Gina pilietinės visuomenės idėją viešajame gyvenime:

 • viešai išsako nuomonę aktualiais pilietinės visuomenės raidos klausimais;
 • padeda įvairioms interesų grupėms ginti pilietinės visuomenės idėją;
 • inicijuoja viešas diskusijas ir debatus;
 • įgyvendina edukacinius projektus, prisideda prie suaugusiųjų pilietinio švietimo sistemos kūrimo.

Šaltinis čia

Visa informacija apie projektą čia