Czeslawo Miloszo laiptai primins poeto meilę ir išmintį

Vakar Vilniuje atidengti Nobelio literatūros premijos laureato Czeslawo Miloszo vardu pavadinti laiptai. Ceremonijos dalyviai citavo poeto eilėraščius bei mintis ir džiaugėsi, kad jo atminimas įamžintas pasirinkus būtent laiptus, simboliškai jungiančius skirtingas tautas, žmonių kartas.

2011 me­tais mi­nint Cz. Mi­los­zo šim­tą­sias gi­mi­mo me­ti­nes, Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė laip­tus, esan­čius Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, pa­va­di­no ra­šy­to­jo var­du, ta­čiau iki šiol ten ne­bu­vo jo­kio tai žy­min­čio ženk­lo. Da­bar šio­je vie­to­je at­si­ra­do in­for­ma­ci­nės len­tos len­kų, lie­tu­vių ir ang­lų kal­bo­mis, o pa­čius laip­tus puo­šia iš­kal­ti poe­to ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis.

Poe­to mi­si­jos tąsa

Ce­re­mo­ni­jo­je kal­bė­jęs Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius pa­žy­mė­jo, kad Cz. Mi­los­zas bu­vo as­me­ny­bė, ne­šu­si eu­ro­pie­tiš­ką kul­tū­rą jau­na­jai kar­tai, tad šie laip­tai tar­si įpa­rei­go­ja to­liau skleis­ti švie­sią, eu­ro­pie­tiš­ką kul­tū­rą mies­tui ir jo gy­ven­to­jams. „Cz. Mi­los­zas sa­vo mi­si­ją su­pra­to kaip eu­ro­pie­tiš­kos kul­tū­ros ir ci­vi­li­za­ci­jos per­da­vi­mą iš se­no­sios kar­tos jau­nes­nia­jai kar­tai. Ir jam tai pui­kiai pa­vy­ko. Mū­sų už­duo­tis tai tęs­ti“, – kal­bė­jo jis.

Len­ki­jos ins­ti­tu­to Vil­niu­je di­rek­to­rius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis pa­brė­žė, kad nuo 2011 me­tų nu­ei­tas ne­leng­vas ke­lias, kad laip­tai at­ro­dy­tų to­kie, ko­kie yra da­bar. „E­su įsi­ti­ki­nęs, kad di­dis dvie­jų tau­tų sū­nus, No­be­lio pre­mi­jos lau­rea­tas Cz. Mi­los­zas šian­dien žvel­gia į mus iš dan­gaus ir yra pa­ten­kin­tas, ka­dan­gi šie laip­tai yra ar­ti žmo­nių. Tai nė­ra koks nors pom­pas­tiš­kas, di­džiu­lis Cz. Mi­los­zo pa­mink­las. Šiais laip­tais pra­eis tūks­tan­čiai mies­to gy­ven­to­jų ir sve­čių, ku­rie ga­lės skai­ty­ti Cz. Mi­los­zo ei­lė­raš­čius“, – sa­kė jis.

Ant laip­tų iš­kal­tos ci­ta­tos iš Cz. Mi­los­zo ei­lė­raš­čių „Nie­kad ta­vęs, mies­te“, „Su­si­ti­ki­mas“, „Žu­vis“, „U­pės“ bei iš poe­mos „Kur sau­lė te­ka ir kur lei­džia­si“. Ci­ta­tas par­in­ko Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­to di­rek­to­rius Min­dau­gas Kviet­kaus­kas su žmo­na li­te­ra­tū­ro­lo­ge Bri­gi­ta Spei­čy­te.

„Cz. Mi­los­zo poe­zi­ja la­bai tur­tin­ga ir pla­ti, no­rė­jo­me iš­rink­ti tas ei­lu­tės, ku­rios kal­ba apie jo ry­šį su Vil­niu­mi, apie tai, kuo jam pa­čiam bu­vo svar­bus šis mies­tas. Taip pat no­rė­jo­me, kad kai ku­rios ei­lu­tės kal­bė­tų apie jo pa­sau­lė­žiū­rą, fi­lo­so­fi­ją, ti­kė­ji­mą, to­dėl daug ei­lu­čių apie ry­šį su Die­vu, am­ži­ny­bę. O svar­biau­sia no­rė­jo­me, kad vi­si pri­si­min­tų jo mei­lę ir ais­trą gy­ve­ni­mui – mei­lę gy­ve­ni­mo gro­žiui, mei­lę mo­te­rims, mei­lę ge­ram mais­tui. Tai yra iš­min­ties, mei­lės ir šyp­se­nos ei­lu­tės“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo dr. M. Kviet­kaus­kas.

Vil­niaus dva­sios veikimas

Cz. Mi­los­zo laip­tų idė­jos su­ma­ny­to­ja – pub­li­cis­tė Ra­mu­nė Sa­ka­laus­kai­tė, ją įgy­ven­din­ti pa­dė­jo skulp­to­rius Jo­nas Gen­ce­vi­čius, pro­jek­to ar­chi­tek­tas – Tau­ras Bu­dzys. Lė­šų laip­tams su­tvar­ky­ti sky­rė Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė.

„Ma­no ma­ny­mu, pa­mink­lai, bius­tai – ba­na­lu. No­rė­jau šiuo­lai­kiš­ki įpras­mi­ni Cz. Mi­los­zo at­mi­ni­mą, iš­veng­ti bet ko­kios pom­pas­ti­kos“, – pa­sa­ko­jo J. Gen­ce­vi­čius.

Anot dr. M. Kviet­kaus­ko, Cz. Mi­los­zo laip­tai ne tik by­lo­ja apie len­kų ir lie­tu­vių tau­tų bend­ru­mą, bet ir su­ar­ti­na skir­tin­gų tau­ty­bių, kar­tų žmo­nes. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, kiek­vie­nas li­pan­tis laip­tais iš nau­jo pa­ma­tys Vil­niaus gro­žį, pa­jus jo dva­sią.

„Ti­kiu, kad šių laip­tų at­si­ra­di­mas yra su­si­jęs su Vil­niaus dva­sios vei­ki­mu – per skir­tin­gų kar­tų žmo­nes, per skir­tin­gų tau­tų žmo­nes, jų su­si­ti­ki­mus, jų ry­šius, taip pat per są­sa­jas tarp gy­vų­jų ir jau iš­ėju­sių­jų“, – kal­bė­jo M. Kviet­kaus­kas.

Ji džiau­gė­si, kad Cz. Mi­los­zo laip­tai vie­nin­te­liai to­kie pa­sau­ly­je. „Šis įam­ži­ni­mo ženk­las at­si­ra­do Cz. Mi­los­zo jau­nys­tės mies­te, ku­rio, kaip jis ra­šė, nie­ka­da ne­ga­lė­jo pa­lik­ti. Sa­vo ei­lė­raš­ty­je „Mies­tas be var­do“ Cz. Mi­los­zas ra­šė apie vil­tį, kad ka­da nors bus pa­gul­dy­tas šio mies­to bib­lio­te­ko­je. Šie laip­tai – at­vers­ta Cz. Mi­los­zo poe­zi­jos kny­ga, jo­je iš­kal­ti žo­džiai su­grįž­ta į jo bran­gų mies­tą po dau­gy­bės trem­ties ir emig­ra­ci­jos me­tų“, – sa­kė M. Kviet­kaus­kas.

Pra­smin­gos jungtys

Jis pri­dū­rė, kad laip­tų vie­ta by­lo­ja apie dar vie­ną gra­žią jung­tį – O. Ši­mai­tės ir Cz. Mi­los­zo drau­gys­tę, bend­ra­dar­bia­vi­mą ir lei­džia tuo jų ry­šiu mė­gau­tis mums, Vil­niaus gy­ven­to­jams. „Cz. Mi­los­zą ir O. Ši­mai­tę, du pa­sau­lio tei­suo­lius, ir­gi sie­jo stip­ri jung­tis. O. Ši­mai­tė bu­vo tas žmo­gus, ku­ris pra­ėju­sio am­žiaus šeš­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je iš Par­yžiaus po pus­la­pį laiš­kais siun­tė Cz. Mi­los­zo kny­gą „Gim­to­ji Eu­ro­pa“ bi­čiu­liams Juo­zui Tu­me­liui, To­mui Venc­lo­vai. Taip Cz. Mi­los­zo emig­ra­ci­jos kū­ry­ba pa­sie­kė so­viet­me­čio Lie­tu­vą. Tai dar vie­na nuo­sta­bi jung­tis“, – sa­kė Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­to di­rek­to­rius.

Per iš­kil­mes dai­ni­nin­kė Ma­ri­ja Kru­po­ves-Berg at­li­ko dai­ną, par­ašy­tą pa­gal Cz. Mi­los­zo ei­lė­raš­tį „Kai pa­dvelks vė­jas“. Poe­to ei­lė­raš­čius len­kų, lie­tu­vių ar ang­lų kal­bo­mis skai­tė poe­tas Ker­ry Shaw­nas Key­sas, li­te­ra­tū­ro­lo­gė B. Spei­čy­tė, Len­ki­jos ins­ti­tu­to Vil­niu­je pro­jek­tų koor­di­na­to­rė Bar­ba­ra Ors­zews­ka.

Laip­tų vi­du­ry­je esan­čias tris in­for­ma­ci­nes len­tas ati­den­gė tea­tro­lo­gė prof. Ire­na Vei­sai­tė ir Cz. Mi­los­zo dva­ro Kras­nog­ru­do­je ir Sei­nų „Pa­ri­bio“ fon­do va­do­vė Mal­gor­za­ta Czy­zews­ka.

„Te­bū­nie šie laip­tai drau­giš­kų, gra­žių san­ty­kių gi­ja. Vi­si esa­me Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės pa­li­kuo­nys. Ir te­gul poe­tas, ra­šęs len­kų kal­ba, bet gi­męs Lie­tu­vo­je bus mū­sų ge­rų kai­my­ni­nių san­ty­kių glo­bė­jas“, – sa­kė vieš­nia iš Len­ki­jos.

1911 me­tų bir­že­lio 30 die­ną Še­te­niuo­se, Kė­dai­nių ra­jo­ne, gi­męs Cz.Mi­los­zas mo­kyk­lą ir uni­ver­si­te­tą bai­gė Vil­niu­je, jis tar­pu­ka­riu bu­vo oku­puo­tas Len­ki­jos. Vė­liau Cz. Mi­los­zas per­si­kė­lė į Var­šu­vą, Len­ki­jo­je pra­lei­do ka­ro ir pir­muo­sius po­ka­rio me­tus. Ta­čiau jau 1951 me­tais kū­rė­jas ry­šius su Len­ki­jos Liau­dies Res­pub­li­ka nu­trau­kė, iš pra­džių gy­ve­no Pra­ncū­zi­jo­je, o vė­liau iš­si­kė­lė į JAV, kur dės­tė sla­vų li­te­ra­tū­rą. Į Len­ki­ją jis grį­žo kri­tus ge­le­ži­nei už­dan­gai, mi­rė 2004 me­tų rugp­jū­tį, pa­lai­do­tas Kro­ku­vo­je.

Len­kų kal­ba ra­šęs Cz. Mi­los­zas iš­skir­ti­nį dė­me­sį kū­ry­bo­je ro­dė gim­ti­nei Lie­tu­vai. 2001 me­tais jam su­teik­tas Vil­niaus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­das. Cz. Mi­los­zas taip pat pri­pa­žin­tas Pa­sau­lio tau­tų tei­suo­liu.

Rūta Latvėnaitė

Lietuvos zinios logo