Darius Kuolys. „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žmogus“

„Ulro žemėje“ Czesławas Miłoszas cituoja Oskarą Milašių: „Mąstyti pirmiausia reiškia įvietinti ir palyginti (…), mąstyti reiškia pačioje pradžioje surasti sau vietą išorinių daiktų atžvilgiu, pirmiau fizinę vietą, paskui ir moralinę laikyseną. (…) Pati vieta – būties apibrėžimas“ („Les Arcanes“)1. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Cz. Miłoszui buvo ta – duotoji, pasirinktoji, susikurtoji – vieta, iš kurios jis žvelgė ir mąstė, kuria grindė savo moralinę laikyseną, kuria stengėsi apibrėžti savo gyvenimą.

Tiesa, toji vieta, kaip ir visa Rytų bei Vidurio Europoje, stokoja tvarios formos2, nėra griežtai apibrėžta. Tai pulsuojanti erdvė – vienu metu ji atsiveria kaip „mažas kraštas“, kur „kartu sugyveno skirtingos kalbos ir skirtingos tikybos“, kaip jauki „mitų ir poezijos žemė“3, kitu metu ji iškyla kaip platus civilizacijų susirėmimo laukas, kaip prieštarų kupina „gimtoji Europa“4. Kintančių formų Kunigaikštystei būdingas ypatingas santykis su laiku: laikas čia tarsi sustojęs, mito sustingdytas –­ senovė Lietuvoje „išsilaikė nelyg gintare sustingusi musė“5. Sykiu Kunigaikštystės laikas gyvas, tekantis, bet taip ir nepraeinantis – vienu metu apimantis individualius skirtingų epochų ir asmenybių laikus. XX a. pradžioje šioje erdvėje, pasak „Gimtosios Europos“ autoriaus, gyvena žmonės, suėję ne tik iš XIX, bet ir iš XIV šimtmečio6. Čia skleidžiasi „nenutrūkstanti istorijos tąsa“7. „Čia nėra anksčiau nei vėliau, visi dienos / ir metų laikai būva vienu metu“8, – sakoma poemoje „Miestas be vardo“. „Tame krašte vakarykščiai įvykiai ir nutikę prieš keturis šimtus metų mažai tesiskiria“9, – tariama poemoje „Kur saulė pateka ir kur nusileidžia“. Tad laikydamas save „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žmogumi“10, Cz. Miłoszas galėjo tvirtinti: „Esu kilęs iš septynioliktojo amžiaus. (…) priklausau, be abejo, septynioliktam amžiui“11, „tarsi būčiau visų dvasių šauklys, bendravau su XVII amžiumi, amžiumi prieš pralaimėjimą“ – prieš gamtamokslinio pasaulėvaizdžio pergalę12.

Ką reiškia priklausyti Kunigaikštystės erdvei ir laikui? Pats Cz. Miłoszas savo tekstais į šį klausimą mėgina atsakyti su istorijos sociologui būdingu kruopštumu. Visų pirma, Kunigaikštystės žmogumi gimstama – gimstama Lietuvos bajorų šeimoje, kurios istorija per amžius suaugusi su gimtojo krašto istorija. Šeimoje, kurioje su pagarba minimi už laisvę kovoję giminės vyrai ir moterys – jotvingių kunigaikštis Kunotas, Emilija Pliaterytė, Arturas Milošas13, kurioje įgyjamas tvirtas įsitikinimas, kad protėviai „yra mano jėga“14. Ryšys su protėviais Kunigaikštystės žmogui yra esminis, jo egzistenciją grindžiantis: jau vaikystėje savo namuose jis pajunta, kaip iš protėvių paliktų ženklų, „iš jų vilčių ir pralaimėjimų (…) gimsta ramybė ir santūrus savo jėgų vertinimas“15. Jo šeimoje „gyvas atskirumo [nuo Lenkijos Karalystės] kultas“ ir savotiškas pranašumo jausmas –­ „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė buvo „geresnė“, Lenkija buvo „blogesnė“, nes ką ji būtų veikusi be mūsų karalių, mūsų poetų ir politikų. (…) Lenkai „iš ten“, t. y. iš etninio centro, garsėjo kaip lėkšti, nerimti (…) Dorybe buvo laikoma visa, kas priešinga jų šiaudinei liepsnai, arba užsispyrimas ir ištvermė“16. Lietuviai esą „tvirti, užsispyrę“, lenkai – „silpnadvasiai“17.

Kunigaikštystės žmogus vaiko akimis žvelgia į gimtinę kaip į „dovanų gautą žemės rojų“, kuriame vyrauja pastovus gyvenimo ritmas ir nuolat vyksta „krikščioniškosios bei pagoniškosios magijos apeigos“18. Kai kurių iš pagonybės amžių atėjusių ir vaikystėje perimtų prietarų jis laikosi iki senatvės: pasak Berklio universiteto tautosakos archyvo medžiagos, „iš savo auklės Antoninos Rupis apie 1922 m. Česlavas Milošas sužinojo, kad negalima spjauti į ugnį, nes ji šventa. (…) Dabar p. Milošas tiki šiuo prietaru ir jo laikosi: jam ugnis šventa“19. Namų bibliotekoje Kunigaikštystės vaikas skaitė Lietuvos romantikų knygas, pasakojančias apie senųjų krašto gyventojų kovas su krikščioniškąją civilizaciją nešusiais kryžiuočiais20 – ir visos jo „simpatijos krypo į „kilniuosius laukinius“, kurie gynė savo laisvę ir žinojo, ką gina… (…) Tos lektūros pasekmė tikriausiai buvo instinktyvus pasibjaurėjimas ideologija besivadovaujančia prievarta ir savotiškas skepticizmas bet kokių civilizatorių tiesų atžvilgiu“21. Kunigaikštystė, kurioje gerbiamas kalvinistų Radvilų ir jų globotų arijonų atminimas22, perdavė savo augintiniui savitą krašto religingumą – gilią, bet ne dogmatišką katalikybę23. Jam liko patrauklus motinos, praktikuojančios katalikės, kuriai „pasaulis buvo sakrali vieta“, „šiek tiek pagoniškas, Lietuvoje taip dažnai sutinkamas misticizmas“, liko sava jos tolerancija, kuri „atsiskleisdavo tokiu sakiniu: „Dievą garbina kaip kas moka“24. Lietuvoje susikurtą tolerantišką, asmeniniu Dievo ieškojimu paremtą katalikybę jis užgauliai priešino „lenkų katalikybei“, kuri, pasak jo, atsakomybę Bažnyčiai ir tėvynei iškelia virš atsakomybės gyviems ir konkretiems žmonėms, kuri tėra tik kolektyvinis „prieraišumas liturgijai“25. Dar vėliau jis siejo „savo patrono“, „savo žmogaus“ Adomo Mickevičiaus kūrybą su „lietuvišku misticizmu“26, su lietuvišku „labai stipriu ontologiniu būties, pasaulio vertės pajautimu“ ir aiškins „Poną Tadą“ kaip „metafizinę poemą“, skelbiančią „pasaulio palaimingumą“, teigiančią, kad pasaulis – „tai Viešpaties Dievo sodas“27.

Kunigaikštystė įvedė jauną pilietį į tolerantišką ir gana demokratišką erdvę, kurioje vyrauja harmoningi žmonių santykiai, kur, vienas kitą papildydami, sugyvena skirtingų tautybių, kultūrų, tikėjimų ir luomų žmonės. Joje, skirtingai nei Karalystėje, nėra „tokios didelės prarajos tarp pono ir chamo“28: čia žemaičių valstiečiai dar neseniai puošė savo trobų sienas šarvais ir kalavijais – tėvynę gynusių laisvų protėvių ginklais29.

Kunigaikštystės žmogumi tapo įgijęs tradicinį humanitarinį išsilavinimą svarbiausiame Kunigaikštystės mieste. To miesto gimnazijoje kartu su kitais krašto bajorų vaikais, paveldėjusiais senose Lietuvos kronikose minimas pavardes30, buvo studijuojami tie patys dalykai ir autoriai, kuriuos jų protėviai šio krašto mokyklose pažino ir tyrinėjo nuo XVI amžiaus. Lotyniškai skaitė Ciceroną ir Cezarį, Ovidijų ir Horacijų31. Per religijos pamokas gilinosi į Bažnyčios istoriją, dogmatiką ir apologetiką32. Čia dėstomi humanitariniai dalykai – istorija ir literatūra – dar nėra pavaldūs XIX a. gamtos mokslų dėsniams, nėra palenkti materialistinei pasaulėžiūrai33. Gyvenimo išminties ir „pusiausvyros teikia“ klasikinė respublikonų lektūra –­ mokykloje nagrinėjamas XVI a. vidury­je išleistas lenkų humanisto Andrzejaus Frycziaus Modrzewskio veikalas „De Republica emendanda“ („Apie tobulintiną Respubliką“)34. Šis laisvo žmogaus, o ypač mokyto intelektualo, atsakomybę už Respubliką pabrėžęs, pilietinę drąsą aukštinęs, Respublikos likimą su piliečių morale siejęs, teisinės luomų lygybės reikalavęs kūrinys lietuvių buvo išsiverstas į lenkų kalbą ir jau 1577 m. perleistas Lietuvoje. A. Frycziaus Modrzewskio balsą, beje, santūriai sutiktą Lenkijoje, lietuviai vadino „dievišku“. Jo knygą kaip politinės išminties vadovėlį Kunigaikštystės skaitytojams pratarmėmis pristatė garsiausi to meto Lietuvos intelektualai – kalvinistas Andrius Volanas, katalikas Motiejus Strijkovskis ir arijonas Simonas Budnas. Kai kurios esminės lenkų humanisto nuostatos buvo perkeltos į Lietuvos Statutą, o jo veikalas dar kartą lenkiškai perleistas Vilniuje 1770 m. – kaip Apšvietos reformoms būtinų idėjų šaltinis.

Respublikoniška erdvė Kunigaikštystės žmogų XX a. pirmojoje pusėje supo ir Vilniaus universitete, kuriame „gyventa filomatų dvasia“35, tęstos praėjusio šimtmečio masonų ir jaunimo organizacijų tradicijos36, studijuota Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės santvarkos istorija, kurio studentų daugumą sudarė tie patys senosios Lietuvos žemvaldžių ir bajorų vaikai, o dalis profesorių jautėsi esą lenkiškai kalbantys lietuviai37. Vilniuje išlikęs konservatyvus „stumbrų“ palikuonių respublikonizmas, nors ir pašiepiamas maištingų Kunigaikštystės vaikų, buvo stiprus priešnuodis, leidęs asmeniškai atsispirti karingoms naujųjų laikų ideologijoms: „kažkoks komunizmas, kažkoks (…) nacionalizmas, kažkokie hitleriai –­ juk visa tai nesąmonės!“38 Nacionalistais bjaurimasi kaip „kenksmingais kvailiais, kurie triukšmu ir tautų neapykantos kurstymu atsižada būtinybės mąstyti“39.

Taigi Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė suteikia XX a. žmogui atskaitos tašką erdvėje ir laike, suteikia distanciją, tą Vilniaus baroko poeto Motiejaus Sarbievijaus aprašytą galimybę žvelgti į dabarties pasaulį nuo Pegaso nugaros. Būtent ši distancija padeda totalitarizmų grumtynėse išsaugoti asmens nepriklausomybę, savarankišką išdidaus ir kiek ironiško „barbaro“ žvilgsnį į šiuolaikinę Vakarų civilizaciją, stiprų gėrio ir blogio skirties, vertybių hierarchijos pojūtį, gyvą atmintį, ištikimybę natūraliems žmonių ryšiams – tam, kas per amžius vadinta civitas ir res publica40. Sykiu Kunigaikštystė visam laikui pažymi savo žmogų istorinio pralaimėjimo ir netekties ženklu: XX a. pradžioje kovojančių nacionalizmų sugriauta, amžiaus viduryje komunizmo galutinai sunaikinta41, ji išlieka atmintyje ir vaizduotėje. Tačiau tai –­ ne tik prarastos palaimos, bet ir skausmo vieta – jos „bevardis miestas“, „palaidotas po lava kaip Pompėja“42, tampa „sopulio miestu“43. Neišdildoma istorinė nuoskauda: „esu lietuvis, kuriam nebuvo leista būti lietuviu“44.

Kas dar be skausmo lieka tėvynės netekusiam Kunigaikštystės žmogui? Įpročiai. Cz. Miłoszo bičiulis ir leidėjas daktaras Jerzys Illgas kartu su kitais Krokuvos humanitarais svarstė, ką reiškia jų draugui būdingas šaltos degtinės dievinimas ir jos „kraupių kiekių“ vartojimas? Po ilgokų tyrimų priėjo prie visiškai teisingos išvados: Cz. Miłoszas –­ ne alkoholikas, jis – lietuvis, žemaičių lokys45.

Ir vis dėlto Cz. Miłoszo atveju būti Kunigaikštystės žmogumi yra kur kas daugiau, nei joje gimti ir užaugti, nei paveldėti jos papročius, įpročius ir prisiminimus, nei jausti jos nostalgiją. Su Didžiąja Kunigaikštyste jį tvirčiausiai jungia moralinis imperatyvas – įsipareigojimas tęsti istorinį Lietuvos pasakojimą. Emigracijoje rašytos jo knygos yra ne kas kita kaip šio pasakojimo tąsa. Tai savitos XX a. intelektualo „gavendos“, netikėtai susisiejusios su A. Mickevičiaus bičiulio Henryko Rzewuskio kurtais pasakojimais. Jų paskirtis – išplėšti iš praeities svarbius asmeninių gyvenimų nutikimus ir detales, išryškinti individualius išėjusių žmonių veidus, mintis, balsus, įtraukti juos į gyvųjų pokalbius, kurti bei saugoti jungtis tarp gyvųjų ir mirusiųjų. Beje, tokį Kunigaikštystės pasakojimo pobūdį jau XVI a., kreipdamasis į Lietuvos bajoriją, yra nusakęs istorikas Motiejus Strijkovskis. Pasak jo, laisvų tautų istorijos rašomos tam, kad į bendruomenės gyvenimą būtų susigrąžinti protėviai, kad jie savo išmintimi ir pavyzdžiais mokytų palikuonis mylėti laisvę ir tarnauti respublikai: istorijose žmonės intymiai „kaip su gyvais šnekučiuojasi su proproseneliais ir išties su didžiu džiaugsmu regi jų veidus prieš savo veidus“46.

Daug kartų Cz. Miłoszo išpažinta ištikimybė Vilniaus filomatams ir A. Mic­kevičiui yra ne tik literatūrinė, bet ir politinė. Cz. Miłoszas tarsi atkartoja filomatų pilietinę elgseną, vykdo jų misiją: saugodamas laisvą bendruomenę telkusius idealus ir vertybes, jungtis tarp žmonių, stengiasi atsispirti savo meto despotijai, oria moralės laikysena liudyti dvasinį žlugusios Kunigaikštystės tęstinumą. Būtent žmonių draugystės, moralinio visuomenės audinio, kaip respublikos pamato, saugojimas buvo vienas pagrindinių Vilniaus filomatų, filaretų, masonų siekių. „Pavergto proto“ autorius netiesiogiai atsako į 1821 m. filomato Kazimiero Piaseckio draugams pasakytą programinę kalbą: „Prabėgs tūkstantis amžių, o despotiškų valdžių sistema visada bus viena ir ta pati. Ji sieks susiaurinti valdinių protus ir mėgins įgyvendinti priemones, trukdančias užsiimti žmogui bet kuo kitu, išskyrus savimi (…). Nuveiktume pakankamai didelį darbą, jei sugebėtume visam filaretų ratui padėti suvokti, kokia yra žmogaus paskirtis visuomenėje, kokiomis priemonėmis despotizmas įsišaknija ir įsitvirtina, kokie yra sąžiningi ir patikimi būdai toms priemonėms sunaikinti“47.

Tęsti respublikonišką Kunigaikštystės pasakojimą XX a. yra kur kas daugiau ir kur kas sunkiau nei A. Mickevičiaus laikais. Tai – iš esmės grumtis su gamtos mokslų užkariauta, griežtiems dėsniams palenkta ir istorinę būtinybę išpažįstančia humanitarika, ginčytis su Hegeliu, Marxu ir jų sekėjais. Tai – mėginti įveikti tragišką, iš žmogaus laisvės iliuzijų išsityčiojusią XX a. tikrovę, klausiant savęs, ar dar įmanoma išsaugoti ištikimybę respublikoniškam naratyvui Varšuvos sukilimo skerdynių ar Baltijos tautų tremties akivaizdoje? Tai – priešintis Samuelio Becketto paskelbtai „žaidimo pabaigai“48. Pagaliau, tai – burti išėjusiųjų bendruomenę, likus paskutiniuoju Kunigaikštystės metraštininku, nes gyvųjų, skirtingai nei filomatų laikais, jau nebėra. Taigi sekti Kunigaikštystės pasakojimą reiškia priešinti dėsnių ir aplinkybių diktatui dar nenugalėtą žmogaus individualybę, teigti išlikusį tikėjimą asmens laisve ir atsakomybe. Būtent tokiam pasakojimui Cz. Miłoszas, vos pasitraukęs į Vakarus, įsipareigoja viešai – 1951 m. gegužę „Brangiems Tautiečiams“ skirtame laiške tiesmukai rašo: „Tas, kas sakytų, kad istorinė būtinybė verčia kurti vienos kontinentinės valstybės diktatūrą, tegu teikiasi prisiminti, kad istoriją kuria žmonės. Žmonės yra didelė galybė, bet su sąlyga, kad jie aklai nepaklūsta būtinybei“49. Būtent tokį pasakojimą stojiškai, su „nepagydoma pilietine aistra“ Cz. Miłoszas seka, rašydamas „Pavergtą protą“, „Gimtąją Europą“, „Ulro žemę“, „Tėvynės ieškojimą“. Raginimą priešintis pasaulį apėmusiam „atminties atsisakymo procesui“, sergėti „visą netvarkingą, nelogišką žmogiškumą“, nykstančius „tradicinius civitas ryšius“ jis tarsi Kunigaikštystės priesaką išsako iš Nobelio premijos laureato tribūnos50.

Ar paskutiniajam metraštininkui rūpėjo Kunigaikštystės įpėdinystės, jos tradicijos paveldėjimo reikalai? Regis, taip. Kaip Dievo stebuklą jis sutiko XX a. pabaigoje iš totalitarinės imperijos išnirusias laisvas Lenkijos ir Lietuvos respublikas. Džiaugėsi su Jerzy Giedroycu savo brėžiniais galėdamas prisidėti prie jų politinės architektūros. Sveikino paryžietiškos „Kultūros“ idėjų pergalę. „Tėvynės ieškojime“ priminė O. Milašiaus žodžius, pripažinusius Kunigaikštystės paveldą užsispyrusiems lietuvių valstiečiams ir raginusius Lietuvos bajoriją su tuo susitaikyti. Greta citavo Stanisławo Mackiewicziaus senatvės apgailestavimą, kad Kunigaikštystės bajorai, nusigręždami nuo atgimusios tautos ir jos kalbos, bus padarę istorinę klaidą51. Pats diskusijose pasisakė už Karaliaučiaus krašto priskyrimą atkurtai Lietuvos Respublikai, nes tai – senosios lietuvių giminaičių prūsų žemės52. Ir vis dėlto nepatikliai žvelgė į šiuolaikinę lietuvių visuomenę: jautė pareigą jai priminti lietuviškojo nacionalizmo nuodėmes – uždarytą Stepono Batoro universitetą, iš atminties ištrintą žydiškąjį, gudiškąjį, lenkiškąjį Vilnių53. Linkėjo, kad Lietuvos „lenkalietuviai“ (Polako-Litwini) susikurtų savo, „lojalių naujos valstybės piliečių, veiklos programą“54. Regis, įspėdamas jaunuosius lietuvius nepasiduoti naujoms ideologinėms protų deformacijoms, turėjo nedidelę viltį, kad ateities Vilnius gali būti ne nacionalizmų konfrontacijos, bet Kunigaikštystės pasakojimo atmenama orių žmonių ir laisvų kultūrų sambūvio vieta.

Ir vis dėlto paskutiniojo Kunigaikštystės piliečio portretas liktų nebaigas, nutylėjus tą skaudžią seno bajoro ironiją, su kuria jis stebėjo atsikūrusias lenkų ir lietuvių demokratijas. Tarp paskutinių Cz. Miłoszo eilėraščių rasime „Žiurkininko fleitą“:


Gal ir blogai, kad irsta
pats pareigos tėvynei supratimas?
(…)
Nedidelis kraštas, gyvenamas mažų žmonių,
staiga iškilo imperijos per atstumą
valdomoje provincijoje.

Gal vis dėlto neklydo Žanas Žakas Rousseau,
kai patarė: prieš išlaisvinant vergus,
pirmiau reikia juos išlavinti ir apšviesti.

Kad nevirstų banda paskui ėdalą sekančių
snukučių, prie kurių prisiartina
žiurkininkas su savo fleita
ir vedasi juos, kur panorėjęs.
(…)

____________________________________
1 Czesław Miłosz, „Ulro žemė“, vertė Almis Grybauskas, 1996, p. 191–192.
2 Czesław Miłosz, „Gimtoji Europa“, vertė Juozas Tumelis, 2003, p. 65.
3 Czesław Miłosz, „Laureato paskaita“, in: Czesław Miłosz, Patriotyzm domu. Namų patriotizmas. Patriotism of Home, 2011, p. 150.
4 Czesław Miłosz, „Gimtoji Europa“, p. 17–19, 50.
5 Czesław Miłosz, „Ulro žemė“, p. 73.
6 Czesław Miłosz, „Gimtoji Europa“, p. 64.
7 Renata Gorczyńska [Ewa Czarnecka], „Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze“, 1992, p. 148.
8 Czesław Miłosz, „Rinktiniai eilėraščiai. Poezje wybrane“, 1997, p. 176.
9 Ten pat, p. 262–263.
10 [Aleksander Fiut], „Maištingas Czesławo Miłoszo autoportretas. Pokalbiai su Aleksandru Fiutu“, vertė Birutė Jonuškaitė, 1997, p. 247.
11 Ten pat, p. 143.
12 Czesław Miłosz, „Gimtoji Europa“, p. 245.
13 [Aleksander Fiut], „Maištingas Czesławo Miłoszo autoportretas“, p. 128–129; Czesław Miłosz, „Gimtoji Europa“, p. 24.
14 Czesław Miłosz, „Gimtoji Europa“, p. 21.
15 Czesław Miłosz, „Isos slėnis“, vertė Algis Kalėda,2001, p. 111.
16 Czesław Miłosz, „Gimtoji Europa“, p. 92.
17 [Aleksander Fiut], „Maištingas Czesławo Miłoszo autoportretas“, p. 143.
18 Czesław Miłosz, „Gimtoji Europa“, p. 47.
19 „Tautosaka iš Alano Dundeso archyvo. Parengė Aušra Danieliūtė“, in: Tautosakos darbai, t. III (X), 1994, p. 201.
20 [Aleksander Fiut], „Maištingas Czesławo Miłoszo autoportretas“, p. 137.
21 Czesław Miłosz, „Gimtoji Europa“, p. 12.
22 Czesław Miłosz, „Isos slėnis“, p. 108–118.
23 Czesław Miłosz, „Ulro žemė“, p. 168.
24 Czesław Miłosz, „Gimtoji Europa“, p. 80–82.
25 Ten pat, p. 85.
26 Czesław Miłosz, „Ulro žemė“, p. 97–100, 112–114.
27 [Aleksander Fiut], „Maištingas Czesławo Miłoszo autoportretas“, p. 124.
28 Ten pat, p. 255.
29 Czesław Miłosz, „Ulro žemė“, p.73.
30 [Aleksander Fiut], „Maištingas Czesławo Miłoszo autoportretas“, p. 170.
31 Czesław Miłosz, „Gimtoji Europa“, p. 72.
32 [Aleksander Fiut], „Maištingas Czesławo Miłoszo autoportretas“, p. 183.
33 Czesław Miłosz, „Pavergtas protas“, vertė Almis Grybauskas, 1995, p. 242.
34 Czesław Miłosz, „Gimtoji Europa“, p. 138.
35 Czesław Miłosz, „[Laiškas Tomui Venclovai]“, in: Tomas Venclova, Vilties formos. Eseistika ir publicistika, 1992, p. 181–182.
36 [Aleksander Fiut], „Maištingas Czesławo Miłoszo autoportretas“, p. 175.
37 Czesław Miłosz, „Gimtoji Europa“, p. 107; [Aleksander Fiut], „Maištingas Czesławo Miłoszo autoportretas“, p. 219, 247.
38 [Aleksander Fiut], „Maištingas Czesławo Miłoszo autoportretas“, p. 178–179.
39 Czesław Miłosz, „Pavergtas protas“, p. 172.
40 Czesław Miłosz, „Laureato paskaita“, in: Czesław Miłosz, Patriotyzm domu. Namų patriotizmas. Patriotism of Home, p. 148, 150, 151, 153.
41 Czesław Miłosz, „Tėvynės ieškojimas“, 1995, p. 7.
42 Czesław Miłosz, „Pavergtas protas“, p. 170.
43 Czesław Miłosz, „Wilno. Vilnius“, 2011, p. 108–109.
44 „Tytuł“, Gdansk, 1999, Nr. 3–4, p. 30; Cituojama iš: Algis Kalėda, „Sugrįžimas į vaikystės slėnį“, in: Czesław Miłosz, „Isos slėnis“, vertė Algis Kalėda, 2001, p. 301.
45 Jerzy Illg, „Gražūs laikai. Czesławas Miłoszas ir Wisława Szymborska“, 2011, p. 16.
46 Maciej Stryjkowski, „Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi“, 1846, t. I, p. XXXVIII–XXXIX.
47 „Materjały do historji Towarzystwa Filomatów“, t. III, 1934, p. 144.
48 Czesław Miłosz, „Ulro žemė“, p. 218–226.
49 Czesław Miłosz, „Laiškas Brangūs Tautiečiai“, in: Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz, Laiškai 1952–1963, 2010, p. 667.
50 Czesław Miłosz, „Laureato paskaita“, in: Czesław Miłosz, Patriotyzm domu. Namų patriotizmas. Patriotism of Home, p. 150, 153.
51 Czesław Miłosz, „Tėvynės ieškojimas“, p. 49–50, 221–224.
52 „Znak“, Nr. 442, 1992, p. 32.
53 Czesław Miłosz, „Atminitis ir istorija“, in: Czesław Miłosz, Tėvynės ieškojimas, 2011, p. 251–260.
54 „Znak“, Nr. 442, 1992, p. 26.

Pranešimas skaitytas tarptautinėje konferencijoje „Česlovo Milošo laikai ir vietos“ birželio 27 d.

Šaltinis čia