Informacija apie būsimą Lietuvių kalbos draugijos suvažiavimą

2020 m. rugsėjo 26 d. (šeštadienį) Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, Kristijono Donelaičio auditorijoje, rengiamas Lietuvių kalbos draugijos XX suvažiavimas. Jame bus įvertinta šios kadencijos LKD tarybos, valdybos ir revizijos komisijos veikla nuo XVII suvažiavimo, vykusio 2017 m. rugsėjį Ukmergėje, ir išrinkta nauja LKD vadovybė.

Pagal LKD valdybos patvirtintą darbotvarkę bus svarstomos ir tvirtinamos LKD veiklos ataskaitos ir revizijos komisijos ataskaitos, renkama nauja LKD valdyba, taryba ir revizijos komisija, diskutuojama dėl
LKD veiklos turinio ir būsimų suvažiavimų formos.
Suvažiavimo dalyviai registruojami nuo 10.30, numatoma trukmė – nuo 11.00 iki 13.30.
Išsamesnė informacija išsiųsta skyrių vadovams ir tarybos nariams, tad dėl smulkesnių suvažiavimo reikalų prašom kreiptis į juos arba rašyti bendruoju el. paštu lkdraugija@gmail.com

LKdraugija