Įstatai

I. Bendrosios nuostatos
1.1. „Lituanistų sambūris“ yra savanoriška ne pelno siekianti organizacija, vienijanti lituanistus – mokslininkus, mokytojus, studentus – ir kultūros veikėjus, norinčius bei gebančius puoselėti, kurti ir skleisti lituanistiką, pasiruošusius aktyviai reaguoti į dabarties aktualijas, suvokiančius lituanistikos gyvavimą kaip tautos identiteto pamatą.
1.2. „Lituanistų sambūrio“ teisinė forma – asociacija.
1.3. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą ir emblemą.
1.4. Asociacija veikia neribotą laiką nuo Asociacijos įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre.
1.5. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, šių Įstatų.
1.6. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja Įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga tiems tikslams pasiekti.
1.7. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose Įstatuose.
1.8. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II. Asociacijos tikslai ir uždaviniai, veiklos sritys bei rūšys
2.1. Pagrindiniai Asociacijos tikslai ir uždaviniai yra šie:
2.1.1.Skatinti lituanistikos mokslo ir studijų kokybę bei plėtrą:
2.1.1.1. Vykdyti lituanistinę mokslinę, mokomąją ir šviečiamąją veiklą – organizuoti ir dalyvauti moksliniuose tyrimuose, programose, projektuose, konferencijose, seminaruose, diskusijose ir kt. renginiuose;
2.1.1.2. Kurti lituanistikos standartus studijoms, profesinei praktikai ir moksliniams tyrimams, vykdyti šių standartų laikymosi priežiūrą;
2.1.1.3. Teikti siūlymus visais klausimais, susijusiais su lituanistika mokykloje; dalyvauti akredituojant lituanistikos studijų programas;
2.1.1.4. Kurti lituanistų atestacijos, profesinės priežiūros, profesinės kvalifikacijos kėlimo sistemą;
2.1.1.5. Informuoti ir skatinti diskusijas aktualiais lituanistų bendruomenei klausimais;
2.1.1.6. Plėtoti lituanistikos tradicijas Lietuvoje;
2.1.1.7. Skatinti ir remti lituanistinės literatūros leidybą;
2.1.1.8. Telkti Lietuvos lituanistus mokslininkus ir mokytojus sprendžiant jų bendruomenei aktualius klausimus.
2.1.2. Tvirtinti visuomenės gyvenime šiuolaikinę lietuvybę, ugdyti tautinę bei pilietinę tapatybę, puoselėti tautinę ir pilietinę savivertę bei savigarbą:
2.1.2.1. Siekiant šio tikslo bendradarbiauti su valdžios institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, žiniasklaidos priemonėmis ir kitomis institucijomis bei organizacijomis;
2.1.2.2. Konsultuoti įvairias valstybines ir nevalstybines institucijas rengiant įstatymus, programas, teisinius ir kitus norminius dokumentus, susijusius su lituanistika valstybėje;
2.1.2.3. Vykdyti ekspertavimo veiklą visais su lituanistika susijusiais klausimais;
2.1.2.4. Užmegzti ryšius su įvairaus lygmens švietimo įstaigomis;
2.1.2.5. Siūlyti kandidatus valstybinėms bei kitoms premijoms, stipendijoms gauti.
2.1.3. Koordinuoti veiksmus ir ginti Asociacijos siekius Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytomis priemonėmis:
2.1.3.1. Remti savo narius (ar jų grupes), įgyvendinančius Asociacijos tikslus;
2.1.3.2. Gauti paramą bei teikti paramą ir labdarą.
2.2. Siekdama savo tikslų pasirinktose srityse, Asociacija vykdys šių rūšių veiklą:
Pagrindinė veikla:
Knygų leidyba;
Laikraščių leidyba;
Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba;
Kita leidyba;
Knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba;
Duomenų apdorojimas;
Veikla, susijusi su duomenų bazėmis;
Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;
Sekretoriavimo ir vertimo veikla;
Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, mokymas;
Kitų narystės organizacijų veikla;
Kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba, platinimas ir kitokia veikla;
Radijo ir televizijos programų kūrimas;
Meninė ir literatūrinė kūryba ir interpretacija;
Bibliotekų veikla;
Bibliotekų skaityklų veikla;
Lektoriumų veikla.

III. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos
3.1. Asociacijos nariais gali būti lituanistai – mokslininkai, mokytojai, studentai – ir kultūros veikėjai, kuriems rūpi lituanistikos tradicijų, dabarties aktualijų ir ateities vizijų sklaida Lietuvos Respublikoje ir pasaulyje.
3.2. Asociacijoje yra trys narystės kategorijos: tikrieji nariai, garbės nariai (titulas suteikiamas už ypatingus nuopelnus lituanistikai. Garbės nariai yra atleisti nuo visų mokesčių Asociacijai. Garbės nariams Asociacijoje neskiriamos jokios pareigos. Visuotiniuose narių susirinkimuose garbės nariai turi teisę lankytis svečio teisėmis.) ir nariai rėmėjai (nariai rėmėjai yra atleisti nuo visų mokesčių Asociacijai. Nariams rėmėjams Asociacijoje neskiriamos jokios pareigos. Visuotiniuose narių susirinkimuose nariai rėmėjai turi teisę lankytis svečio teisėmis.).
3.3. Tikrieji asociacijos nariai turi teisę:
3.3.1. būti renkami į Asociacijos organus;
3.3.2. dalyvauti Asociacijos susirinkimuose, balsuoti, siūlyti įvairius projektus;
3.3.3. reikalauti sušaukti neeilinį visuotinį susirinkimą;
3.3.4. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą turimą informaciją apie jos veiklą;
susipažinti su Asociacijos narių sąrašu;
3.3.5. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
3.3.6. Asociacijos valdybos ir visuotinio susirinkimo sprendimus ginčyti teisme;
3.3.7. ginti savo, Asociacijos nario, teises ir teisėtus interesus teismo tvarka tuo atveju, jei minėtos teisės ir interesai buvo pažeisti;
3.3.8. nutraukti savo narystę Asociacijoje;
3.3.9. kitas teisės aktuose ir šiuose Įstatuose numatytas teises.
3.4. Tikrieji asociacijos nariai privalo:
3.4.1. laikytis Asociacijos įstatų;
3.4.2. teikti Asociacijos valdymo organams reikalingą informaciją apie savo veiklą, susijusią su Asociacija;
3.4.3. nustatyta tvarka laiku sumokėti nario mokestį;
3.4.4 dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
3.4.5. vykdyti Asociacijos valdymo organų priimtus sprendimus ir kitus nario įsipareigojimus.

IV. Asociacijos narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka
4.1. Į Asociaciją priimami lituanistai – mokslininkai, mokytojai, studentai – ir kultūros veikėjai. Stojantieji pateikia stojimo prašymą, užpildytą Asociacijos nario anketą, vieno Asociacijos narių rekomendacijas (tik studentai), sumoka stojamąjį įnašą. Nauji nariai priimami valdybos sprendimu. Už naują narį turi balsuoti ne mažiau nei 2/3 valdybos narių.
4.2. Iš Asociacijos išstoti galima parašius prašymą Asociacijos valdybai bei atsiskaičius jai už savo veiklą, jei asmeniui buvo pavesta eiti pareigas Asociacijos valdymo organuose. Asmuo netenka Asociacijos nario teisių nuo pareiškimo dėl išstojimo pateikimo valdybai dienos. Išstojus iš Asociacijos nario mokestis negrąžinamas.
4.3. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos valdybos sprendimu: jeigu pažeidė Asociacijos įstatus ir/ar vidaus veiklos dokumentus; jeigu be pateisinamos priežasties nesumokėjo Asociacijos nustatyto nario mokesčio; jeigu įvardijamos kitos svarbios priežastys.

V. Asociacijos organizacinė struktūra ir valdymas
5.1. Aukščiausias Asociacijos organas – visuotinis narių susirinkimas. Jis šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Neeilinis visuotinis susirinkimas šaukiamas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių ar valdyba.
5.1.1. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas valdybos sprendimu. Pranešime apie visuotinį narių susirinkimą turi būti nurodyta data, laikas, vieta ir visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė. Pranešimas apie visuotinį narių susirinkimą ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų iki susirinkimo siunčiamas Asociacijos nariams jų nurodytu elektroninio pašto arba gyvenamosios vietos adresu. Pranešimas apie susirinkimą taip pat skelbiamas interneto dienraštyje bernardinai.lt.
5.1.2. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai priimami paprasta susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma (susilaikiusiųjų narių balsai neskaičiuojami), išskyrus sprendimus dėl Asociacijos įstatų keitimo, Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) ir kai renkama valdyba. Šie sprendimai priimami ne mažesne kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime Asociacijos narių balsų dauguma. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
5.1.3. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio, bet ne anksčiau kaip po 5 kalendorinių dienų nuo neįvykusio visuotinio narių susirinkimo turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvauja narių. Apie pakartotinį visuotinį narių susirinkimą Asociacijos nariai turi būti informuojami ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki pakartotinio visuotinio narių susirinkimo šių Įstatų 5.2 punkte nustatyta tvarka.
5.1.4. Visuotinis narių surinkimas turi būti protokoluojamas.
5.1.5. Visuotinis narių susirinkimas:
5.1.5.1. keičia Asociacijos įstatus;
5.1.5.2. keičia buveinės adresą;
5.1.5.3. renka ir atšaukia Asociacijos valdybos narius;
5.1.5.4. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
5.1.5.5. nustato Asociacijos tikslus ir uždavinius, tvirtina Asociacijos programą;
5.1.5.6. tvirtina Asociacijos metinę finansinę ataskaitą;
5.1.5.7. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
5.1.5.8. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
5.1.5.9. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei šiuose Įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei tai pagal Asociacijų įstatymą nėra priskirta kitų Asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos;
5.1.5.10. neturi teisės pavesti kitiems Asociacijos organams spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.
5.2. Asociacijos valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas.
5.2.1. Asociacijos valdyba renkama 3 (trejų) metų laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Keturi valdybos nariai būtinai turi atsinaujinti kas treji metai.
5.2.2. Asociacijos valdybą sudaro 11 asmenų.
5.2.3. Asociacijos valdyba:
5.2.3.1. organizuoja savanorišką darbą;
5.2.3.2. nustato Asociacijos lėšų panaudojimo tvarką;
5.2.3.3. priima Asociacijos narius, priima sprendimus dėl narystės nutraukimo, kai narys pareiškia norą išstoti iš Asociacijos, ir dėl narių pašalinimo iš Asociacijos; tvirtina stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarką;
5.2.3.4. rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos veiklos ataskaitą;
5.2.3.5. rengia ir teikia visuotiniam narių susirinkimui per pirmuosius tris kalendorinių metų mėnesius kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą; ši ataskaita yra vieša;
5.2.3.6. šaukia visuotinius narių susirinkimus šių Įstatų 5.2 punkte nustatyta tvarka;
5.2.3.7. teikia pranešimus Asociacijos nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Asociacijos veiklai;
5.2.3.8. sprendžia kitus jos kompetencijai šiuose Įstatuose ir įstatymuose priskirtus klausimus.
5.2.4. Valdyba iš savo narių 1 (vienerių) metų laikotarpiui renka valdybos pirmininką. Valdybos pirmininkas gali būti perrenkamas trims kadencijoms.
5.2.5. Valdybos pirmininko teikimu 1 (vienerių) metų laikotarpiui gali būti renkamas 1–2 valdybos pirmininko pavaduotojai.
5.2.6. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Valdybos posėdžius šaukia ir organizuoja valdybos primininkas. Apie šaukiamą posėdį, jo datą, laiką, vietą ir darbotvarkę pranešama valdybos nariams ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki valdybos posėdžio dienos. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 jos narių. Priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių valdybos narių. Kiekvienas valdybos narys turi po vieną balsą. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia valdybos primininko balsas.
5.2.7. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.
5.3. Valdybos pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas, kuris:
5.3.1. organizuoja kasdienę Asociacijos veiklą;
5.3.2. atstovauja Asociacijai valstybinėse ir savivaldos institucijose, įstaigose, organizacijose, teismuose ir arbitražuose, santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
5.3.3. sudaro sandorius Asociacijos vardu;
5.3.4. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis;
5.3.5. teikia informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

VI. Turtas ir lėšų šaltiniai
6.1. Asociacijos pajamų šaltiniai:
6.1.1. narių mokesčiai;
6.1.2. Lietuvos valstybės ir savivaldybių biudžetų tikslinės lėšos, skirtos konkrečių Asociacijos programų įgyvendinimui;
6.1.3. fizinių asmenų, labdaros organizacijų bei labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos ir turtas;
6.1.4. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
6.1.5. pajamos už leidinius ir paslaugas bei kitos teisėtai gautos lėšos kt., juridinių asmenų.
6.2. Asociacijos lėšos naudojamos šiuose Įstatuose apibrėžtai veiklai finansuoti Asociacijos valdybos sprendimu.
6.3. Asociacijos finansinę veiklą koordinuoja ir prižiūri iždininkas bei Asociacijos valdyba.

VII. Filialų ir atstovybių steigimas, jų veiklos nutraukimas
7.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Asociacijos įsteigti filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys, todėl Asociacija atsako pagal filialų ir atstovybių prievoles, o filialai ir atstovybės atsako pagal Asociacijos prievoles.
7.2. Sprendimą dėl filialo ir atstovybės steigimo, kompetencijos keitimo ar jų veiklos nutraukimo priima visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos filialas ir atstovybė veikia pagal jų nuostatus, kuriuos svarsto ir tvirtina Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.
7.3. Sprendimą dėl filialo ir atstovybės vadovų skyrimo ir atšaukimo priima Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.

VIII. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka
8.1. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina Asociacijos valdyba.

IX. Pranešimų ir skelbimų skelbimo tvarka
9.1. Vieši Asociacijos pranešimai ir skelbimai skelbiami interneto dienraštyje bernardinai.lt. ir laikraštyje „Lietuvos rytas“.

X. Įstatų keitimo ir papildymo tvarka
10.1. Šie įstatai gali būti keičiami ar papildomi visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 narių balsų dauguma. Pakeistus įstatus pasirašo valdymo organas arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
10.2. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais Juridinių asmenų registrui turi būti pateiktas visas pakeistų Asociacijos įstatų tekstas (nauja redakcija).

XI. Baigiamosios nuostatos
11.1. Įstatuose neaptarti klausimai sprendžiami Asociacijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
11.2. Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Įstatai pasirašyti Vilniuje 2010 m. vasario 7 d.
Įstatus pasirašė Steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo Dainora Eigminienė

Įregistruota Juridinių asmenų registre 2010 m. balandžio 26 d.
Kodas 302503149