Įvyko XVII Lietuvių kalbos draugijos suvažiavimas

Šeštadienį Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje įvyko XVII LKD suvažiavimas. Jam pirmininkavo prof. Giedrė Čepaitienė (Šiauliai) ir Rima Žarskutė (Utena). Suvažiavimo dalyviai teigiamai įvertino LKD, kuriai vadovavo akademikas, Vilniaus universiteto prof. Bonifacas Stundžia, trejų metų veiklą.
Išrinkta nauja LKD taryba, kurioje vėl dirbs ir Šiaulių skyriaus – didžiausio Lietuvoje – pirmininkas, LKD garbės narys Algirdas Malakauskas. Taryba išrinko valdybą, o jos pirmininke tapo Šiaulių universiteto profesorė Genovaitė Kačiuškienė. Nuoširdžiai sveikiname!

Suvažiavimo dalyvius sužavėjo surengta plati kultūrinė programa. Susipažinta su Ukmergės senamiesčiu, lankytasi Siesikuose, Užulėnio krašto muziejiniame komplekse, Taujėnų dvare, pasodinti ąžuoliukai prie Antano Smetonos gimnazijos, A. Smetonos gimtinėje ir prie Taujėnų gimnazijos. Akcijose dalyvavo Ukmergės rajono meras Rolandas Janickas, Antano Smetonos gimnazijos direktorius Adolfas Girdžiūnas, gimnazijų mokytojai, mokiniai, vietos gyventojai.

SU logo

 

LKD tikslai ir uždaviniai

1. Įvairiais būdais prisidėti prie valstybinės kalbos politikos įgyvendinimo ir savo veiklą derinti su kalbos mokslo tiriamojo, norminamojo darbo ir priežiūros institucijomis.
2. Rūpintis valstybinės kalbos įtvirtinimu visose viešojo gyvenimo srityse.
3. Rūpintis visų sričių bendrinės kalbos vartojimo taisyklingumu ir bendrinės kalbos normų sklaida, skatinti vartoti stilistiškai tikslingą kalbą.
4. Saugoti lietuvių kalbos savitumą, gausinti bendrinės kalbos raiškos priemones, tinkamai derinti kalbos tradicijas ir naujoves.
5. Ugdyti visuomenės kalbinį sąmoningumą, pasididžiavimą savo kalba ir kultūra, visaip didinti lietuvių kalbos prestižą.
6. Saugoti tradicines tarmes, rinkti jų, taip pat tautosakos duomenis, kelti prestižą. Kalbos ugdomajame ir mokomajame darbe daugiau remtis visu lietuvių kalbos paveldu.
7. Rūpintis kalbininkų, kalbos mokytojų ir visų jos puoselėtojų atminimu ir jo įamžinimu.
8. Bendradarbiauti su užsienio lietuviais, ypač ieškoti ryšių su naująja išeivija, padėti jiems išlaikyti gimtąją kalbą.

Daugiau ir išsamiau apie LKD žr. http://www.lkd.flf.vu.lt/

XVII suvažiavime, įvykusiame 2018-09-23,
išrinkta LKD valdyba:
Genovaitė Kačiuškienė (pirmininkė),
Bonifacas Stundžia (pirmininkės pavaduotojas),
Rita Urnėžiūtė (sekretorė),
Kęstutis Kaminskas,
Vidas Valskys.

Lietuvių kalbos draugijos XVII suvažiavime, rugsėjo 23 d. vykusiame Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje, išrinkta LKD taryba: Albinas Drukteinis (Klaipėda), Vidas Garliauskas (Vilnius), Birutė Goberienė (Panevėžys), Ona Laima Gudzinevičiūtė (Šiauliai), Genovaitė Kačiuškienė (Šiauliai), Kęstutis Kaminskas (Vilnius), Vitalija Karaciejūtė (Vilnius), Irena Kruopienė (Vilnius), Vilma Leonavičienė (Vilnius), Algirdas Malakauskas (Šiauliai), Aldona Pauliukaitienė (Jurbarkas), Bonifacas Stundžia (Vilnius), Vilija Šemetienė (Kazlų Rūda), Rita Urnėžiūtė (Vilnius), Vidas Valskys (Vilnius).

Lituanistų sambūris prisijungia prie nuoširdžių sveikinimų naujai išrinktai LKD valdybai bei LKD tarybai ir linki prasmingų sumanymų, kuriuos įgyvendinti bus lengviau, jei visos lituanistinės organizacijos veiks drauge – juk visų tikslai panašūs.