Lietuvių folkloro tyrinėtojui Jonui Baliui – 110

Jonas Balys (1909 07 02–2011 09 09) – etnologas, folkloristas, spaudos darbuotojas, vienas žymiausių Lietuvos tautosakininkų, istorijos daktaras.
Pasak profesoriaus Norberto Vėliaus, Jonas Balys buvo naujos mokslinės lietuvių folkloristikos ir etnologijos eros pradininkas Nepriklausomoje Lietuvoje, pirmasis lietuvių folkloristas, etnologas profesionalas, įgijęs aukštąjį išsilavinimą Kauno, Graco, Grenoblio, Vienos universitetuose, gilinęs profesines žinias Suomijoje, apsigynęs daktaro disertaciją Vienoje ir visą savo gyvenimą skyręs lietuvių tautosakos, etnologinės medžiagos rinkimui, rinkimo organizavimui visos valstybės mastu, Tautosakos archyvo steigimui Kaune (1935), surinktos medžiagos sisteminimui, publikavimui ir tyrinėjimui.

1935–1940 metais jo vadovaujamas Lietuvių tautosakos archyvas sukaupė apie pusę milijono lietuvių tautosakos kūrinių, kuriuos kartu su lietuvių mokslo draugijos medžiaga skelbė tęstiniame leidinyje „Tautosakos darbai“ ( 1-7 t., 1935–1940), leidiniuose „Lietuvių liaudies sakmės“ (1940), „Šimtas liaudies baladžių“ (1941), „Lietuviškos pasakos“ (1944, 1951) ir kt.

1944 m. J. Balys pasitraukė į Vakarus. Vokietijoje dirbo Vokiečių liaudies dainų archyve. 1946–1948 m. – Tautosakos ir etnologijos profesoriumi Pabaltijo universitete Hamburge. Emigracijoje J. Balys tęsė dar Nepriklausomoje Lietuvoje pradėtas lietuvių mitologijos, tautosakos, papročių, baladžių studijas. Eilė J. Balio darbų pelnė visuotiną pripažinimą: „Lietuvių pasakojamosios tautosakos motyvų katalogas“ (1936), „Perkūnas lietuvių liaudies tikėjimuose“ (1937), „Griaustinis ir velnias Baltoskandijos kraštų tautosakoje“ (1939). Paskelbė suvestines lietuvių mitologijos apžvalgas tarptautiniuose mitologijos ir folkloro žodynuose, studijas „Lietuvių vestuvių papročiai“ (1946), „Lietuvių pasakojamosios dainos“ (1954), „Lietuvių pasaulėjauta liaudies tikėjimų ir papročių šviesoje“ (1966) ir daugelį kitų. Nuo 1951-ųjų redagavo tęstinį leidinį „Lietuvių tautosakos lobynas“. Vadovavo lituanistikos institutui (1964–1967), leido tęstinį leidinį „Lituanistikos darbai“. Aktyviai bendradarbiaudamas Amerikos lietuvių spaudoje – „Aiduose“, „Drauge“, „Naujojoje viltyje“, „Tėviškės Žiburiuose“ Jonas Balys recenzuodavo beveik visus tautosakinius leidinius išleidžiamus tiek Amerikoje, tiek Lietuvoje.

Jonas Balys parengė ir išleido 35 knygas, apie 700 straipsnių iš folkloristikos ir etnologijos srities. Atgavus nepriklausomybę, Lietuvoje išleista „Lietuvių kalendorinės šventės“ (1993) ir „Raštai“ (1-5 t., 1998–2004).

Už etninės kultūros puoselėjimą Jonas Balys apdovanotas Jono Basanavičiaus premija (1994), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu (1999).

Jono Balio spausdintų tautosakos darbų bibliografija

Rita Repšienė.  Jono Balio tautosakinė veikla nuo 1944 iki 1990

Nijolė Laurinkienė. Lietuvių mitologijos samprata Jono Balio darbuose