Jurgiui Baltrušaičiui – 145

Jurgis Baltrušaitis – poetas simbolistas pradėjęs savo kūrybinį kelią rašydamas rusų kalba. Jį galima laikyti tremtiniu rašytoju lietuvių literatūroje. Nuo pat savo jaunystės gyvenęs ne Lietuvoje, antrojoje savo gyvenimo pusėje ypač gręžėsi į savo lietuviškąsias šaknis, ieškodamas ten įkvėpimo ir prasmės savo kūrybai.
J.Baltrušaitis gimė 1873m. gegužės 2d. Paantvardžio kaime, netoli Jurbarko, Raseinių apskrityje, ūkininkų šeimoje. Pradinį mokslą ėjo namie ir pas vietos parapijos kunigą K. Žakevičių. 1885m. įstojo į Kauno gimnaziją, kurią baigė 1893m. ir įstojo į Maskvos universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą. Drauge klausė paskaitų Istorijos ir filologijos fakultete, mokėsi užsienio kalbų. Studijavo versdamasis privačiomis pamokomis nuo 1895m. pradėjo bendradarbiauti rusų literatūros žurnaluose. Kartu su S.Poliakovu įsteigė Skorpiono leidyklą, kurioje buvo leidžiami žurnalai, taip pat išleisti J.Baltrušaičio eilėraščių rinkiniai „Lelija ir pjautuvas“, „Žemės laiptai“(1911), „Kalnų takas“(1912).

1900-1914m. J.Baltrušaitis dažnai lankydavosi ir ilgiau pagyvendavo Vakarų Europos kraštuose. Karą ir 1917m. revoliuciją praleido Rusijoje, aktyviai įsitraukė į lietuviškąjį šalpos darbą, dalyvavo rusų kultūriniame gyvenime. 1919m. buvo išrinktas visos Rusijos rašytojų sąjungos pirmininku.

1920m. paskirtas nepriklausomos Lietuvos atstovu Maskvoje, J.Baltrušaitis ėmė dažniau lankytis Lietuvoje. 1932m. Vytauto Didžiojo universitete jam suteiktas garbės daktaro laipsnis. 1939m. J.Baltrušaitis buvo paskirtas Lietuvos atstovybės tarėju Paryžiuje.

Mirė 1944m. sausio 3d. Paryžiuje, palaidotas Montrouge kapinėse. J.Baltrušaitis rašė eilėraščius rusų ir lietuvių kalbomis, į rusų kalbą išvertė, redagavo daugelį dramų, prozos, filosofijos veikalų. Pirmieji rusiški eilėraščiai pirmą kartą išspausdinti 1899m. leidinyje Žurnal dlia vsech. 1911m. išleista pirmoji poezijos knyga „Žemės laiptai“. Lietuviškieji eilėraščiai pasirodė 1927m. Pirmosios lietuviškos poezijos knygos išleistos tik 1942m. Po mirties išleistas lietuviškosios poezijos rinkinys „Poezija“ (Bostonas, 1948) ir rusiškų eilėraščių knyga „Lelija ir pjautuvas“ (Paryžius, 1948). Pilniausias lietuviškosios poezijos rinkinys „Poezija“ išleistas 1967m.

Vladas Turčinavičius. Baltrušaitis ir Krėvė laiškuose ir atsiminimuose

Jurgio Baltrušaičio eilėraščių vertimai