Kvietimas teikti tezes IX Norberto Vėliaus skaitymams – konferencijai „Augalai baltų religijoje ir mitologijoje“

2016 m. balandžio 7-8 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas rengia Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymus (IX) AUGALAI BALTŲ RELIGIJOJE IR MITOLOGIJOJE.
Šia konferencija siekiama suburti įvairių mokslo sričių – folkloro, etnologijos, religijotyros, archeologijos, kalbotyros, menotyros, literatūrologijos – tyrinėtojus ir pakviesti pasigilinti į augalijos (medžių, žolių, gėlių, grybų, kultūrinių augalų) vaizdinius.

 Kviečiame teikti pranešimus šiomis temomis:

– augalų kilmės, funkcijų mitinė traktuotė;
– šventųjų augalų (ąžuolo, šermukšnio, diemedžio, amalo ir kt.) vaizdiniai ir funkcijos;
– augalų galios ir jų reikšmė apeigose bei maginėje praktikoje;
– augalų vaidmuo svarbiaisiais gyvenimo momentais (gimtuvių, brandos, vedybų, laidotuvių);
– augalai ir pomirtinio žmogaus gyvenimo samprata;
– baltų etnobotanikos ypatumai;
– augalai etnomedicinoje;
– augalų vaizdiniai liaudies meno, buities ir religijos objektuose;
– augalų mitiškumo atspindžiai literatūroje;
– mitinė augalų simbolika šiuolaikinėje kultūroje;
– kitos susijusios temos
Pranešimų temas ir tezes (200–300 žodžių) iki 2016 m. kovo 14 d. prašome siųsti: dr. Radvilei Racėnaitei <raganagar@gmail.com>
Pranešimų pagrindu parengti ir recenzentų teigiamai įvertinti straipsniai bus publikuoti periodiniame mokslo žurnale „Tautosakos darbai“.
Prašom paskleisti šią informaciją savo ratuose – skelbimas prisegtas.
Konferencijos organizacinė grupė: dr. Radvilė Racėnaitė, dr. Daiva Vaitkevičienė, dokt. Vita Džekčioriūtė