LLTI kviečia rinktis Filologijos krypties doktorantūrą

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kviečia papildyti jaunųjų mokslininkų – doktorantų – bendriją ir skelbia pakartotinį priėmimą į filologijos ir etnologijos doktorantūrą. Nesnausk, pranešk bičiuliui, kolegai ar smalsiam kaimynui, pasidalink šia žinia!

LLTI skelbia priėmimą į Jungtinę Vilniaus universiteto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto humanitarinių mokslų srities Filologijos krypties doktorantūrą
Priėmimas į doktorantūrą vyksta VU nustatyta tvarka.

Dokumentai priimami nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 7 d. 15 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (Antakalnio 6, Vilnius, 206 kab.).

 

Bendra informacija stojančiajam

 

 

Pretendentai atvyksta į pokalbį VU Filologijos fakultete. Pokalbio data bus patikslinta vėliau. Projektą ir pokalbį 10 balų sistema vertina VU Rektoriaus patvirtinta Filologijos fakulteto doktorantūros stojamojo egzaminų komisija (pažymys rašomas apskaičiavus visų komisijos narių vertinimų aritmetinį vidurkį). Siekiant didesnio objektyvumo, projektai vertinami anonimiškai.
REIKALAVIMAI MOKSLINIAM PROJEKTUI:

  • suformuluoti būsimos disertacijos temą ir jos problematiką;
  • bendrais bruožais aptarti tos temos tyrinėjimų būklę Lietuvoje ir pasaulyje;
  • nurodyti pasirinktos temos aktualumą konkrečiai mokslo krypčiai ir šakai;
  • aptarti galimus tyrinėjimo metodus.

 

Pokalbio metu stojantysis atsako į komisijos narių pateiktus klausimus. Vertinama dalykinė kompetencija, gebėjimas dalyvauti diskusijoje, sklandi ir taisyklinga kalba.

 

MOKSLINIO PROJEKTO VERTINIMAS

Egzamino komisija, vertindama mokslinį projektą, atsižvelgia į tai, ar:

  • tiksliai ir aiškiai suformuluotas tyrimo objektas, mokslinė problema, tikslai ir uždaviniai;
  • apibrėžtas pasirinktos temos aktualumas mokslinių tyrimų ir plėtros kontekste;
  • stojantysis gali teoriškai pagrįsti būsimus tyrimus, yra susipažinęs su jau atliktais pasirinktos mokslinės temos tyrimais, gali nurodyti sąsajas tarp skirtingų darbų, kritiškai palyginti ir apibendrinti;
  • numatyta tiriamoji medžiaga atitinka tyrimo objektą, yra autentiška ir pakankama;
  • numatyta tikslus ir uždavinius atitinkanti tyrimo metodika;
  • atitinka bendruosius mokslinių darbų ir taisyklingos lietuvių kalbos reikalavimus (sąžiningai parašytas, pateikiamos originalios bei naujos idėjos, logiškai ir nuosekliai dėstomos mintys, nuoseklios šaltinių nuorodos bei bibliografija, taisyklingos mokslinės kalbos stilius).

Mokslinis projektas pateikiamas elektronine forma ir išspausdintas (pasirašytas). Reikalaujama apimtis 8000–10000 spaudos ženklų (įskaitant tarpus, bet neskaitant bibliografijos). Didesnės apimties darbai stojamojo egzamino komisijos nebus nagrinėjami.
Nevalstybine kalba parašyti projektai priimami išimties tvarka.
Spausdinto teksto reikalavimai: tarpai tarp eilučių – 1,5 intervalo; raidžių dydis – 12 punktų; paraštės viršuje ir apačioje – 2 cm, kairėje – 2,5 cm, dešinėje – 1 cm.

Projektai siunčiami adresu lina@llti.lt , o spausdinti ir autorių pasirašyti projektai pristatomi į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą (Antakalnio 6, Vilnius, 206 kab.) iki 2016 m. rugsėjo 7 d. 15 val.

Doktorantūros komiteto nutarimas: konkurse doktorantūros studijoms dalyvaujantis asmuo nurodo konkrečią disertacijos tematiką iš Doktorantūros komiteto paskelbto tematikų sąrašo. Į doktorantūrą priimtas pretendentas negali keisti nei disertacijos tematikos, nei disertacijos vadovo. Doktorantas priklauso tam Instituto skyriui, kuriam priklauso jo disertacijos vadovas.
PASTABA: Šis nutarimas galioja stojimo į doktorantūrą proceso metu. Atkreipiame dėmesį, kad TEMATIKA NĖRA TEMA!

Informacija teikiama el. p.: lina@llti.lt, tel. +370 656 68207

LLTI_logo