Netektis. Vaclovas Aliulis (1921 03 14–2015 05 26)

Gegužės 26 d. Marijampolės ligoninėje mirė kunigas jubiliatas Vaclovas Aliulis MIC. Kunigas marijonas buvo pogrindinės kunigų seminarijos dėstytojas, aktyvus Sąjūdžio veikėjas, ateitininkas, Naujojo Testamento lietuviškojo vertimo redaktorius, liturginių tekstų vertėjas, rašytojas, dvasios vadovas.

Gimė 1921 m. kovo 14 d. Krekštėnuose (Krokialaukio valsčiuje), 1937 m. tapo marijonu. Po studijų Marijampolės marijonų gimnazijoje 1945 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir Teologijos fakultetą, įgijo teologijos licenciato laipsnį. 1944 m. birželio 11 d. įšventintas kunigu. Nuo 1991 m. Lietuvos katalikų mokslų akademijos narys.

1945–1948 m. kunigavo Varėnoje I, Marijampolėje, nuo 1948 m. – Vilniaus arkivyskupijos parapijose. 1965–1979 m. Lietuvos vyskupų konferencijos Liturgijos ir bažnytinės muzikos komisijos sekretorius, 1980–1990 m. pirmininkas.

1970–1974 m. Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos vicerektorius, atleistas sovietinės valdžios nurodymu. 1979–1993 m. kunigavo keliose Vilniaus bažnyčiose. 1980–1989 m. moterų vienuolių teologijos ir katechetikos slaptų kursų vienas vadovų; parengė daugumą vadovėlių. Dėstė slaptoje kunigų seminarijoje, parengusioje apie 20 kunigų Lietuvai ir Ukrainai.

Prasidėjus Atgimimui aktyviai reiškėsi visuomeninėje veikloje, organizavo katalikišką spaudą, rašė teologinius, publicistinius straipsnius. 1988–1991 m. SąjūdžioSeimo Tarybos narys. 1988–1992 m. vienas katalikų blaivybės sąjūdžio organizatorių, Lietuvos Biblijos draugijos steigėjų, 1992–1995 m. ir nuo 1999 m. – jos prezidentas. 1989 m. įkūrė žurnalą „Katalikų pasaulis“, iki 1991 m. jo vyr. redaktorius. 1990–1993 m. leidyklos „Katalikų pasaulis“ direktorius. 1989–1992 m. Lietuvos ateitininkų federacijos dvasios vadas. 1989–1993 m. Lietuvos marijonų viceprovincijolas, 1993–1999 m. marijonų vienuolijos generalinis vikaras, 1993–1996 m. Romos marijonų vienuolyno, nuo 1999 m. Vilniaus marijonų vienuolyno vyresnysis.

Nuo 1965 m. rūpinosi liturgine leidyba. Parašė pastoracinės teologijos vadovėlį. Parengė Romos katalikų „Apeigyną“ Lietuvos vyskupijoms (2 t. 1966–1967 m.), Katalikų kalendorių – žinyną (1982–1989 m., 1991 m., 1993 m.) Redagavo Romos mišiolo vertimą (8 t. 1982–1994 m., Č. Kavaliausko Naujojo Testamento vertimą (1972 m., 1988 m., su V. Ališausku, A. Kučinskaite), A. Liesio „Psalmyno“ vertimą (1973 m.), N. Skurkio katekizmą „Mūsų tikėjimo šviesa“ (1980 m.) Bendradarbiavo žiniasklaidoje religinio švietimo, moralės ir kt. klausimais.

Leidykla „Magnificat“ balandžio pradžioje išleido Vaclovo Aliulio knygą „Nuo Betliejaus iki Romos su šventuoju Luku“, kurioje surinkti kunigo komentarai, skambėję „Marijos radijo“ eteryje. Kunigas Vaclovas rūpinosi katalikų švietimu iki pat gyvenimo pabaigos. „Magnificat“ redaktorė Indrė Klimkaitė sakė, jog V. Aliulis jau būdamas ligos patale užsiminė, kad norėtų surinkti į knygą ir savo sakytus Evangelijos pagal Joną komentarus. Jausdamas silpstančias jėgas, šviesaus atminimo kunigas klausė, kas galėtų komentarus suredaguoti. Jis jau buvo sugalvojęs ir knygos pavadinimą: „Korpus Joanneum. Mylimojo mokinio užrašai“. Galbūt ši kunigo jubiliato svajonė taps realybe.

Kunigas Vaclovas Aliulis MIC bus pašarvotas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, laidotuvių šv. Mišios – Vilniaus arkikatedroje ketvirtadienį, gegužės 28 d., 11 val. Po šv. Mišių velionis išlydimas į Alytaus r. Santaikos Kristaus Karaliaus bažnyčią, kurioje 15 val. aukojamos šv. Mišios. Po jų – laidotuvės Santaikos kapinėse.

Bernardinai.lt

Apie Vaclovą Aliulį:

Vaclovas Aliulis atsako į Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazijos klausimyną