Irena Balčiūnienė. Jeigu… (Šekspyriškos istorijos)

JEIGU Lietuvos praeitis nebūtų buvusi verta Šekspyro, ji nebūtų prabilusi meno kūrėjų lūpomis.

1390 m. vasaros pabaigoje didelė Vokiečių ordino bei Vytauto kariuomenė išžygiavo į Lietuvą. Jiems talkino trys šimtai anglų, vadovaujamų Derbio grafo, dar vadinamo Henry Bolingbroke’u arba, pagal tėvą, Henry Lancasteriu. Rugsėjo 4 d. Derbio grafo, Vokiečių ordino ir Vytauto kariuomenės pasirodė prie Vilniaus sienų, o 11 d. prasidėjo penkias savaites trukusi Vilniaus apgula – didžiausias XIV a. miesto puolimas.
Skaityti toliau: Irena Balčiūnienė. Jeigu… (Šekspyriškos istorijos)

Svarbiausia menu nemeluoti. Saulius ir Arvydas Šalteniai

Neseniai kartu su Šv. Kristoforo gimnazijos gimnazistais po Aukštaitiją keliavo dailininkas Arvydas Šaltenis ir rašytojas Saulius Šaltenis. Kelionė buvo neįtikėtinai įdomi, gyva ne tik lankomomis vietomis, bet ir pokalbiais, diskusijomis.
Vakare prie židinio abu broliai dalinosi savo mintimis apie meną, kūrybą, šiandieną.  Jiems abiems svarbiausia, kad menas nemeluotų. Keliant klausimą, kaip to pasiekti, gimė labai įdomi diskusija, kurios fragmentais šiandien dalinamės.
Skaityti toliau: Svarbiausia menu nemeluoti. Saulius ir Arvydas Šalteniai

„Anykščių šilelis“ suskambės ispaniškai

¡Montes baldíos, valles despoblados! / ¿Quién cree en vuestra belleza de antaño? / ¿Qué de esa vuestra grandeza se hizo? / ¿Qué de ese viento y su suave zumbido, / cuando las blancas hojas susurraban / y añosos pinos crujiendo oscilaban?

Taip ispaniškai skamba pačios pirmosios Antano Baranausko romantinės poemos „Anykščių šilelis“ eilutės. Šį lietuvių literatūros klasika tapusį kūrinį VU Užsienio kalbų instituto (UKI) docentės Carmen Caro Dugo dėka jau galės skaityti ir ispanai. Prieš porą metų vertėja tautiečiams atvėrė Kristijono Donelaičio „Metus“.
Skaityti toliau: „Anykščių šilelis“ suskambės ispaniškai

Netektis. Algirdas Sabaliauskas (1929 07 26 – 2016 04 17)

LLKF Sabaliauskas Kalbotyra Premija Bûga  Kalbininkui Algirdui Sabaliauskui - garbinga K. Bûgos premija. Kæstuèio Vanago (ELTA) nuotr. 18082  Vilnius, gruodþio 21 d. (ELTA). 2004 metø Kazimiero Bûgos premijos laureatu tapo garsus kalbininkas, Lietuvos mokslø akademijos narys korespondentas, profesorius, habilituotas daktaras Algirdas Sabaliauskas. Lietuvos mokslø akademijos skiriama premija uþ darbus lietuviø kalbos istorijos ir leksikos srityje laureatui áteikta antradiená Vilniuje vykusioje mokslinëje konferencijoje, skirtoje kalbininko Kazimiero Bûgos 125-osioms gimimo metinëms. A. Sabaliauskas konferencijos dalyviams skaitë praneðimà "Lietuviðkosios baltistikos pradþia. Kazimieras Bûga - þodynininkas". RB

Lietuvos mokslų akademija ir Lietuvių kalbos institutas praneša, kad netekome ilgamečio Kolegos, iškilaus kalbininko prof. habil dr. Algirdo Sabaliausko. Profesorius buvo  Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys ir Latvijos mokslų akademijos užsienio narys, išvaręs gilią baltistikos tyrinėjimų vagą  baltų kalbų leksikos, baltų kalbų ir kalbotyros istorijos srityse.
Skaityti toliau: Netektis. Algirdas Sabaliauskas (1929 07 26 – 2016 04 17)

Ruoškimės konferencijai konferencijoje „Jėzuitų kolegijos ir Lietuvos kultūra: Kražių kolegijai – 400 metų“

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Senosios literatūros skyrius kviečia dalyvauti mokslinėje konferencijoje „Jėzuitų kolegijos ir Lietuvos kultūra: Kražių kolegijai – 400 metų“ (XVI Jurgio Lebedžio skaitymuose), kuri įvyks 2016 m. lapkričio 17 d.
Skaityti toliau: Ruoškimės konferencijai konferencijoje „Jėzuitų kolegijos ir Lietuvos kultūra: Kražių kolegijai – 400 metų“

Regimantas Tamošaitis: geriau likti nepopuliariam – taip saugiau

Regimantas Tamošaitis – rašytojas, literatūrologas, Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros docentas humanitarinių mokslų daktaras, mėnraščio „Metai“ skyriaus redaktorius.
Jo plunksnai priklauso monografija „Kelionė į laiko pradžią: indų idealizmas, Vydūnas, Krėvė“ (1998), esė knyga „Vitaminų pardavėjas“ (2007), ne vienas literatūros vadovėlis. Į šią gretą neseniai įsiliejo nauja esė knyga „Vien tik zuikiai naktyje“, kurioje pasitelkdamas ironijos, grotesko, paradokso stilistiką, jis analizuoja žmogaus situaciją permainingame šių dienų pasaulyje.
Skaityti toliau: Regimantas Tamošaitis: geriau likti nepopuliariam – taip saugiau

Donata Mitaitė. Bandant suprasti Alfonsą Maldonį

Gal kai kam atrodo, kad apie Maldonį ar jo kartą daug rašyta, kad viską žinom (sovietinei sistemai tarnavę konformistai, na, dar agrarininkai, apverkinėję savo kaimus ir pan.). Bet taip nėra. Maldonis niekada nebuvo labai populiarus, visų mylimas poetas, nors sovietmečiu išleista daug jo poezijos rinkinių ir net du Valentino Sventicko monografijos „Alfonso Maldonio lyrika“ leidimai. Turiu galvoje populiarumą tarp skaitytojų.
Skaityti toliau: Donata Mitaitė. Bandant suprasti Alfonsą Maldonį

Aras Lukšas. Juozas Keliuotis tarp KGB girnų

Juozas Keliuotis – žinomas tarpukario žurnalistas, rašytojas, redaktorius ir vertėjas.
„A­tro­do, kad vi­si ke­liai man užb­lo­kuo­ti. Nė vie­na kryp­ti­mi ne­ga­liu krus­te­lė­ti. Vi­sur pa­sta­ty­ti cer­be­riai, ku­rie uo­liai sau­go kiek­vie­ną ta­ke­lį. Tad nie­ko ki­to ne­lie­ka, kaip už­si­da­ry­ti sa­vo kam­ba­rė­ly ir ra­šy­ti, kas tik į gal­vą at­eis. Ki­taip ga­liu tik iš pro­to iš­ei­ti.“ Šiuos žo­džius J. Ke­liuo­tis kny­go­je „Ma­no au­to­biog­ra­fi­ja“ įra­šė su­grį­žęs į Tė­vy­nę po an­tro­jo įka­li­ni­mo.
Skaityti toliau: Aras Lukšas. Juozas Keliuotis tarp KGB girnų