Pasirašyta sutartis su Ugdymo plėtotės centru (UPC)

Ugdymo plėtotės centras (UPC) kartu su Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) organizavo šeštąjį Švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo konkursą. Šių metų konkurso tikslas – sudaryti galimybę asociacijoms aktyviai įsitraukti į ugdymo turinio įgyvendinimo procesus, siekiant geresnių mokinių mokymosi pasiekimų.

Projektus Švietimo bendruomenių asociacijų konkursui pateikė 27 asociacijos.

2015 metų konkurso prioritetinės veiklos turėjo būti susijusios su ugdymo turinio tobulinimo tematika: mokymo priemonių ar vadovėlių kokybė, IKT priemonių taikymas ir mokinių mokymasis bendradarbiaujant, mokytojų darbas su skirtingų gebėjimų vaikais, inovatyvūs mokymo ir vertinimo metodai, tarpdalykinė integracija, medijų ir informacinio raštingumo integravimas į ugdymą, dalyko mokymo aktualijos.

Konkurso paraiškų vertinimo komisija, vertindama projektus, atsižvelgė, kad kuo daugiau asociacijos narių įsitrauktų į projekto organizavimo ir įgyvendinimo veiklas, o įgyvendinus projektą būtų sukurtas baigtinis produktas, numatytos jo panaudojimo galimybės ugdymo procese, parengta ir paskelbta informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ ar kitoje internetinėje erdvėje viešai prieinama medžiaga.

Vertinant taip pat buvo svarbu projekto poreikio asociacijai ir švietimo bendruomenei pagrindimas ir numatyta ugdymo iniciatyvų, siekiant aukštesniųjų klasių mokinių mokymosi pasiekimų, plėtra.

Finansavimas skirtas penkiolikai švietimo asociacijų projektų. Jiems įgyvendinti bus skirta nuo 600 iki 1400 eurų.

Finansavimo sutartis su asociacija „Lituanistų sambūris“, asociacija „Meno formos“, Dailės mokyklų vadovų asociacija, Lietuvos chemijos mokytojų asociacija, Lietuvos fizikos mokytojų asociacija, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija, Lietuvos logopedų asociacija, Lietuvos matematikos mokytojų asociacija, Lietuvos muzikos mokytojų asociacija, Lietuvos Respublikos užsienio kalbos (rusų kalbos) mokytojų asociacija, Lietuvos stacionarių asmens sveikatos priežiūros įstaigų mokyklų mokytojų asociacija, Lietuvos technologijų mokytojų asociacija, neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“, Šokio mokytojų asociacija planuojama pasirašyti gegužės 28 d. 15 val. UPC salėje.

Kvietimas

Programoms skirtos lėšos asociacijas pasieks 2015 m. birželio mėnesį.

Giedrė Čiapienė
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo
skyriaus metodininkė