Paskelbti Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai

Tarp šių metų Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų –  eseistė Giedra Radvilavičiūtė. Nuoširdžiausiai sveikiname!

2015 metais Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatais tapo šie kūrėjai:

1.    Muzikologas Algirdas Jonas Ambrazas  už fundamentalius XX amžiaus lietuvių muzikos tyrimus.
2.    Muzikas Leopoldas Digrys  už Lietuvos vargonų mokyklos atgaivinimą ir plėtojimą.
3.    Aktorius Dainius Gavenonis  už šiuolaikinį teatrą kuriančią aktorinę kalbą.
4.    Rašytoja Giedra Radvilavičiūtė už skvarbią visuomenės analizę, už eseistinio teksto kokybę.
5.    Skulptorius Vladas Urbanavičius už minties ir formos darną šiuolaikinėje skulptūroje.
6.    Grafikė Janina Grasilda Žilytė (Birutė Žilytė)   už aukštąją modernią kultūrą puoselėjančią dailę ir kūrybą vaikams.

***
Na­cio­na­li­nių kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jų ko­mi­si­ją, ku­riai va­do­vau­ja fi­lo­so­fas Leo­ni­das Dons­kis, su­da­ro kom­po­zi­to­rius ir di­ri­gen­tas Vac­lo­vas Au­gus­ti­nas, tea­tro ir ki­no ak­to­rius Juo­zas Bud­rai­tis, li­te­ra­tū­ro­lo­gė Vik­to­ri­ja Dau­jo­ty­tė-Pa­ke­rie­nė, di­ri­gen­tas Juo­za­pas Do­mar­kas, ar­chi­tek­tė ur­ba­nis­tė, ar­chi­tek­tū­ro­lo­gė Jū­ra­tė Ju­re­vi­čie­nė, tea­tro re­ži­sie­rius Os­ka­ras Kor­šu­no­vas, li­te­ra­tū­ro­lo­gas Min­dau­gas Kviet­kaus­kas, skulp­to­rius ir fil­mų kū­rė­jas Dei­man­tas Vir­gi­li­jus Nar­ke­vi­čius, skulp­to­rius Arū­nas Sa­ka­laus­kas, fo­to­me­ni­nin­kas Sta­nis­lo­vas Žvirgž­das.

Na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­rea­tai iš­ren­ka­mi ir pa­skel­bia­mi gruo­džio mė­ne­sį, o pre­mi­jas įteiks Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Va­sa­rio 16-osios pro­ga.

Nuo 1989 metų Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos kasmet teikiamos už Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurtus per pastaruosius 7 metus, taip pat kūrinius, sukurtus per ilgesnį nei pastarieji 7 metai laiko tarpą. Kasmet skiriamos ne daugiau kaip 6 kultūros ir meno premijos.

Išsamiau čia

Giedros Radvilavičiūtės mintys apie premiją čia
Meno kūrėjams – Nacionalinė premija