Prof. akad. habil. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė:

Programa yra valstybinis, strateginis dokumentas, kuris dešimtmetį turės galioti kaip lituanistinio ugdymo konstitucija. Lietuvių  kalbos  ir  literatūros  programa  programuoja  visuomenės   lūkesčius, viltį,  kad  jos  jaunoji  karta  jungsis  prie  tų  vertybių,  kurias  tvirtina  literatūra,  pastebės ir kritiškai  vertintinus jos momentus.

Iš  esmės  teigiamai  vertinu  tai,  kas  programos  rengėjų  padaryta ir    siūloma  mokyklai.  Susilaikau  nuo    pageidavimų  —  to  ir  dar  kito,  ypač  kitos.   Manau,  kad  gerai   parinkti  autoriai kalba  ne  tik  už  save.

Pastabos,   kurias    galima  būtų   bent  permąstyti. Juk  norime,  kad  programa  būtų  kaip  įmanoma  geresnė. Visiems  gera nebus  niekad,  tą  jau  esu  patyrusi,  bandykime  susitarti.  Ypač svarbus  mokytojų  balsas.

 

Teisinga,  nors  jau  ir  ne nauja, kad į  lietuvių  literatūros akiračius įsiterpia pasaulio literatūra, tačiau daugiau  klasikos,  beveik  nėra  dabarties. Tai rodo, kad nepakankamai pasaulio,  net ir  Europos,  kultūros   dabartį ir tejaučiame.   Tinkamai  (ir  dabartiniam  momentui) parinktas  A.  Čechovas.   „ Žuvėdrą“  naujai  pastatė  ką  tik  studijas  baigęs  aktorių  kursas,  bendrakursis  ir  režisierius. A. Čechovas  ramina žmogaus  klausimų,  net  skaudžiųjų,  amžinybe.  Kas  beįvyktų,  kol  gyvi,  mylėsime,  norėsime  išreikšti,  kaip  nors  įkūnyti  savo mintis,  emocijas,  vaizdinius.  Kentėsime.

Teisinga,  kad programoje  išplėstas alternatyvų ir pasirinkimų laukas.   Tik  turime  iš  anksto  suvokti,  kad  pasirinkimas  sunkus  ir  atsakingas.  Kai  kuriuos  pasirinkimo atvejus, ypač klasikos autorių,  reiktų dar  pergalvoti.    Šatrijos Ragana ir Vaižgantas – abu   atrodo  būtini. Jų  būtinumą  siečiau  ir su  vis  labiau  būtinėjančiais  moralės klausimais.  Dar niekad  moralės  filosofai  taip  griežtai  neteigė,  kad  moralė šiandien   yra  būtinybė, o   ne  pasirinkimas  (kad  ir Jonathanas  Sacksas).  Sunkoka  būtų  argumentuoti ir šių  autorių prieskyrą modernizmą.    Tikslingiau  modernizmą  pradėti  nuo  Jurgio  Savickio,  bent  paminint  ir  Igną  Šeinių.   Iš  Binkio  modernizmui  labiau  tinka  „Šimtas  pavasarių“.  Bet  „Generalinė  repeticija“  būtina moralinių  kolizijų  požiūriu.

Ir  atnaujinta Programa kol  kas  lieka ne literatūros, o literatūros istorijos programa.   Dar  atidedame  laiką,  kai   lietuvių  ir  pasaulio  literatūra,  jos  ženklais  ir  estetinėmis    formomis  bandysime    padengti žmogiškųjų  prasmių  ir  kolizijų   lauką. Pagrindinis dalykas – vidinis kūrinio turinys.   Svarbiausia  juk  ne  tai, kad,  pavyzdžiui,  A. Mickevičių priskiriame romantizmui.

Programos turiniu turėtų būti išreiškiami  mūsų, visuomenės, bendruomenės,  tautos  lūkesčiai: ko laukiame  iš  literatūros  skaitymo,  aptarimo,  analizių,  rašinių. Programos rengėjai,  aišku,  veikia  savo,  bet  ir bendruomenės vardu. Programa turėtų padėti  jungtis  prie  tradicijų,  kad susipažindami   (ne  tik  pažindami) galėtų  jas  keisti,  atnaujinti.    Jaunas žmogus turėtų įgyti literatūros jutimą, mokėti svarbiausius   literatūros ženklus, mokėti  juos perskaityti, galėti apie juos pasakyti. Tai būtų pagrindinis dalykas.  Programos  autoriai  tai  jaučia,  į  centrą  keldami  kūrinius.   Bet  gal   siekiniai  turėtų būti  aiškiau  formuluojami. Trūksta  literatūros kritikos. Ar  esė,   stiprinančių  mąstomąjį  lygmenį.  Geras esė yra  kūrinys, priklausantis bendrajam humanistikos laukui.

 

Literatūros vartotojas,  kad  ir  koks  sąmoningas,  kad  ir  koks kompetentingas,  nėra gera, priimtina sąvoka. Literatūra, kaip ir apskritai  menas,  jei  ir  yra  vartojama,  tai,  skirtingai  nuo  kitų  prekių,  nėra  suvartojama.  Kuo  daugiau  Šekspyrą  „vartojame“ ,  tuo jo  daugiau.  Reikėtų kažkaip kitaip pasakyti, apibūdinti. Programa turėtų pati iškelti ir pasakyti adresatą, pagrindinį subjektą – jo negalima sugalvoti.

Kompetencijos. Ar  tikrai  čia  neužtenka  gebėjimų,  jau įtvirtintų?  Ar  tos kompetencijos  iškyla  iš  autorių  ir  jų  kūrinių ?  Ar nėra  perimtos,  perrašytos? Per   didelės  pastangos   konkretizuoti,  per smulkiai aprašyta,   ar  tikrai  gebėjimai,  jei  ir  vadinami  kompetencijomis,  yra  tokie atskiri,  išskaičiuojami?   Vienu atveju vienos, kitu – kitos kompetencijos. Kompetencijos turėtų būti bendresnės,    net gal   truputį žaismingesnės. Kaip  Aido  Marčėno „įtakos“  –  nepaneigiama,  kad  eilėraščio  subjekto    emocinę kompetenciją  yra  stiprinęs  ir  „jaunas  vėjas  —  tris  kartus…“.  Tą  jauną  vėją  galime  priskirti  ir  sveikai  gyvensenai…

 

Kelia  abejonių nuolat kartojama sąvoka „ugdosi“, pati žodžio     forma. Moksleivis ne tik ugdosi,   bet  yra  ir  ugdomas (  ne tik mokyklos,  bet  ir  šeimos,  bendruomenės,  aplinkybių,  skaitmeninių  technologijių,  kurioms  skiriama  daug  dėmesio),   veiksmas yra bendresnis,  keliakryptis.

Vertinimas, kuris suprantamas kaip ugdymo  komponentas,  per daug  detalizuotas,  per daug  vertinimo lygių, apsunkinančių  mokytojo darbą.   Galbūt  galima  pagalvoti,  kad  Programa  nerodo  pastangų  mokytojui  pagelbėti,  bet  daug  iš  jo  reikalauja.

Nežinau.  Gal  mokytojai  yra  labai  pasikeitę,  gal  jiems      tai tinkama.