Skelbiamas lituanistinių leidinių leidybos konkursas

Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešąjį konkursą vykdyti Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. N-1 (118), 7 uždavinio „Užtikrinti Programos tyrimų rezultatų sklaidą“ priemones:
01.07.02 Rengti ir leisti aktualius lietuvių kalbos tyrimų leidinius,
01.07.04 Rengti ir leisti mokslo populiarinimo ir mokomuosius leidinius.

Paraiškos priimamos tik iš Programos lėšų 2011–2017 m. parengtų leidinių leidybai.

Projekto vykdymo pradžia – 2017 m. lapkričio 20 d., pabaiga – 2017 m. gruodžio 31 d. Leidiniai turi būti išleisti iki 2018 m. sausio 15 d.

Paraiškos priimamos iki 2017 m. lapkričio 10 d. (imtinai).

Paraiškos turi būti parengtos pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 (aktuali redakcija www.vlkk.lt) patvirtinto Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašo skyriaus „Lituanistikos mokslinių tyrimų ir sklaidos projektų atrankos tvarka“ reikalavimus. Kartu su paraiška būtina pateikti leidinio turinį ir ne mažiau kaip 2 a. l. teksto.

Paraiškos turi būti teikiamos su institucijos, kurioje projektas bus vykdomas, vadovo pasirašytu lydraščiu.

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 275 6095, el. p. vilija.ragaisiene@vlkk.lt.

VLKK