Viktorija Daujotytė. Puslapis tragiškajai literatūros istorijai (Sigitas Geda)

Bandysiu parašyti puslapį tragiškajai lietuvių literatūros istorijai, neatskiriamai nuo tragiškosios sąmonės. Vakar (2008-ųjų gruodžio 14) netikėtai suvokiau, kad Sigitas Geda jau seniai jai priklauso; staigi mirtis lyg žaibas perėjo per jo kūrybą – pirmiausia per lyriką, išryškino jos aukštumas ir duobes, jos laiminčią riziką ir pralaiminčius kaprizus. Taip, rizikuojanti lyrika; iš pagrindinių rizikos momentų ir tragiška. Iš įtampų, kurios kyla žmoguje, tarp žmonių, iš žmogaus ir vietos, žmogaus ir visatos santykių. Meilės laukas, ištartas ir ištariamas apie Sigitą Gedą, gali skambėti ir ironiškai – daug jo žemėj konfliktų, tamsių aistrų, pykčio. Bet ir meilės, meilės ieškojimo, šviesos. Paskutinė eilėraščių knyga – su meilės ženklu. „Eilėraščiu Arvydui“ Sigitas reagavo į Arvydo Šliogerio knygą „Būtis ir pasaulis“, išleistą 1990, bet žinotą mums ir anksčiau, turėjusią mašinraštinį pavidalą; reagavo į filotopiją, apibendrinusią lietuviškąjį, sodietiškąjį kosmopolį, į meilės lauku apibūdintą būties centrą. Reagavo kaip į pažįstamus, patirtus dalykus ir ištarė: „Meilės laukas – tai aš, trejų metų gulintis prie Teiraus ežero…“ Ištarė giliosios sąmonės radimosi–kilimo kelią. Kelią, įveikiantį ir nuoskaudą dėl prigimtinio skurdo, mažos, nykios trobelės, dėl to, kad nieko tau nėra parengta, jokio turto, jokios kultūros, kad prie visko turi prieiti pats, savo jėgomis.

Skaityti toliau: Viktorija Daujotytė. Puslapis tragiškajai literatūros istorijai (Sigitas Geda)

Dainius Razauskas. Krosnis – aukuras, namų šventovė

Ugnis senovėje buvo šventa, aukuruose kūrenta nepaliaujamai, už jos aplaidų užgesimą atsakingi asmenys buvo baudžiami net mirtimi. Namų židinio ugnis Gabija Lietuvoje šventa vadinta dar visai neseniai, ir namų židinio ugnis buvo atitinkamai saugoma, kad neužgestų. Pastaraisiais amžiais židiniu vadintas ir „prie krosnies lyg atskiras prilipintas kampelis“, kuriame, Jono Balio žodžiais, „būdavo daug pelenų, juose visuomet žėrėdavo anglys, iš kurių ir įpūsdavo į balaną ugnį. Skiltuvo, vėliau ir degtukų, seniau niekuomet nevartodavę krosniai ar žibintui uždegti, juos vartodavę tik rūkoriai. Židinyje ugnis turėjo būti stropiai prižiūrima, kad ji neužgestų, – namų židinio ugnies užgesimas buvo laikomas nelaimės ženklu.“ Ir toks santykis su namų židinio ugnimi tiesiogiai mena šventos „amžinosios ugnies“ garbinimą aukuruose.
Skaityti toliau: Dainius Razauskas. Krosnis – aukuras, namų šventovė

Aldona Žemaitytė. Tiktai mirties alsavimas šalia – Broniui Krivickui atminti

„Ateities istoriką, kuris atskleis dabartinio mūsų tautos gyvenimo puslapius, labiausiai stebins du dalykai. Pirmiausia jis turės stebėtis neregėtu dabartinės vergijos baisumu, pavyzdžio neturinčiu žiaurumu ir ta taip nepaprastai ištobulinta komunistinės vergijos sistema, kuri, rodos, turėtų užslopinti paskutinį laisvojo žmogaus alsavimą, paversti visišku vergu ne tik fiziniu, bet ir dvasiniu atžvilgiu. Tačiau dar labiau ateities istoriką stebins tai, kad tauta po šios baisios vergijos jungu ne tik nesuklupo, bet sugebėjo vesti tokią nepaprastai sunkią ir didžią kovą. Ir klaus anas istorikas, iš kur sėmėsi sau ištvermės ir jėgos dešimtys tūkstančių partizanų, kurie geriau pasirinko mirtį negu baisiąją priešo vergiją, iš kur sėmėsi sau jėgų pavergtieji, kurie geriau pasirinko kankinio vainiką negu išdavystę. Ir, ieškodamas atsakymo į tuos klausimus, jis su tylia pagarba turės nulenkti savo galvą prieš mūsų tautos nepaprastą dvasinę didybę.“ Šiuos dabartinį žmogų, nebūtinai tik lietuvį, sukrečiančius žodžius kaip citatą radau naujausiame (lapkričio mėnesio) žurnalo „Valstybė“ numeryje. Ir parašas po ta citata: „Iš partizanų laikraščio Prie rymančio Rūpintojėlio, 1952“.
Skaityti toliau: Aldona Žemaitytė. Tiktai mirties alsavimas šalia – Broniui Krivickui atminti

Donata Mitaitė. „Greta pradžia ir pabaiga…“ (Alfonsui Maldoniui – 80)

Ir sovietinių, ir posovietinių laikų literatūrologų rašiniuose varijuojama iš esmės teisinga, bet ir unifikuojanti poetus tezė, kad Alfonsas Maldonis „pagal pasaulėjautą ir idėjinę evoliuciją <…> priklausė 30-ųjų metų kartai“ (1), t. y. Algimanto Baltakio, Janinos Degutytės, Justino Marcinkevičiaus kartai. Sovietmečiu šie poetai dažnai būdavo vertinami kaip lietuvių poezijos gaivintojai po stalinizmo įšalo, vėliau daug kalbėta apie jų konformizmą (kiek atlaidžiau žiūrėta tik į Janiną Degutytę), reikalauta viešos atgailos už tikras ar tariamas ano laiko nuodėmes, o jų kompromisai priešpriešinti nenuolankiai disidentų laikysenai.
Skaityti toliau: Donata Mitaitė. „Greta pradžia ir pabaiga…“ (Alfonsui Maldoniui – 80)

„Filologijos ruduo“ sulaukė 30-ties!

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto studentų organizuojamas „Filologijos ruduo“ – renginys, turintis istoriją ir tradicijas. Tradicijos išlaikytos ir šiais metais, bet neapsieita be naujų vėjų, kuriuos treti metai bando įpūsti filologijos fakulteto studentai Ramunė Balčiūnaitė, Mantas Joneikis ir Eglė Mykolaitytė. Padedant studentų atstovybei, draugams ir visiems, kurie norėjo prisidėti prie šio renginio organizavimo, „Filologijos ruduo“ sulaukė savojo Renesanso. Lapkričio 5 d. literatūros mylėtojams, jos kūrėjams ir šiaip smalsaujantiesiems duris atvėrė rudeninėje prieblandoje ir tyliuose muzikos garsuose paskendusi ir karšta arbata kvepianti VU Teatro salė.
Skaityti toliau: „Filologijos ruduo“ sulaukė 30-ties!

Elina Naujokaitienė. Keturvėjininkai: šiandienos paralelės ir Vakarų literatūros kontekstai

Keturi vėjai Lietuvoje susiję su Tautos teatru, aktoriaus atnašavimu giraitėje – Romuvoje su vaidilomis, kriviais ir vaidilutėmis. Ką gi, daugelis vaidinančiųjų pasaulio teatre ten, kaip ir Paryžiuje, ieškojo veidrodžio ir rojaus…
Sutkaus vaidybos studijoje buvo diegiami kūrybinio darbo pagrindai. To meto Lietuvos aktualijos – nesutarimai dėl docentūros universitete – buvo perkelti į Cezario laikus. Tautinio bizūno ir Tėvynės leidiniais buvo mobilizuojama ir režisuojama sąmonė. Visi vaidino bent jau ieškančiuosius. Muzikinės dalies vedėjai teatre priminė ne tik vėjo sukėlėjus, bet ir ateities entuziastus. Skaityti toliau: Elina Naujokaitienė. Keturvėjininkai: šiandienos paralelės ir Vakarų literatūros kontekstai

Zigmas Zinkevičius. Lietuvos vardas ir jo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose tūkstantmetis

Vardas Lietuva

Lietuvos vardas istoriniuose šaltiniuose ir kalbinėje tradicijoje turi tris atmainas: su šaknimis liet– (lietuviškoji tradicija), lit– (slavų tradicija) ir leit– (latvių tradicija).
Lietuviškos tradicijos šaknis liet- slypi seniausiose vokiečių (Lettowen) ir lotynų (Lethovia, var. Lettovia, Lettavia ir kt.) kalbomis rašytų šaltinių formose. Greičiausiai šiai tradicijai priklauso ir estų vartojamas Lietuvos pavadinimas Leedu arba Leedumaa (maa ‘kraštas, šalis’). Mat estai, kaip ir vokiečiai, su Lietuvos vardu turėjo susipažinti tiesiog iš pačių lietuvių. Nors jie su lietuviais bendrų sienų neturėjo, tiesioginių santykių būta. Antai Henriko Latvio kronikoje rašoma, kad XIII a. pradžioje lietuviai neretai rengdavę karo žygius į estų žemes arba kartu su estais kovodavę prieš Ordiną. Suomių Liettua dar tiksliau negu estų Leedu(maa) atspindi lietuvišką formą Lietuva. Bet tai greičiausiai naujas terminas, matyt, atėjęs per raštus.
Skaityti toliau: Zigmas Zinkevičius. Lietuvos vardas ir jo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose tūkstantmetis

Regimantas Tamošaitis. Pasakojimo suardymas

Nesaikingai mėgaujantis haiku, jais galima apsinuodyti. Haiku yra tokie maži cukriniai pyragaičiai, į kuriuos įdėtas druskos krislas. Nuo viso šito pykina.
Kokie simptomai? Egzistencinis šaltis, pasibjaurėjimas pasauliu ir savimi. Gyvenimas atrodo subyrėjęs į trupinėlius, ir veltui čia ieškotum savęs – kadangi tavęs čia nebėra. Nebėra jokių nuoseklių pasakojimų ir vientisų asmenybių, nieko nėra tikro. Jei pajutai, kad tau „ne visi namie“, reiškia, jau šiek tiek suvokei haiku. Svarbiausia – suvokti, kad nėra tavęs. Tu netikras, tuščias ir niekam čia nereikalingas, pasaulis puikus ir be tavęs.
Skaityti toliau: Regimantas Tamošaitis. Pasakojimo suardymas